20 Utbildning och forskning med medicinsk, odontologisk samt veterinärmedicinsk inriktning

Till arbetsområdet förs befattningar vid universitet och högskolor som i ett längre tidsperspektiv undervisar minst 20 procent av full arbetstid i ämnen inom vetenskapsområdena medicin, odontologi samt veterinärmedicin.

Arbetsinnehåll

 • Undervisa, handleda samt examinera inom grundutbildning, forskarutbildning och uppdragsutbildning.
 • Arbeta med forskning och utvecklingsarbete.
 • Arbeta med kompetensutveckling inom det egna ämnesområdet.
 • Samverka i olika former med samhälle och näringsliv.
 • Utarbeta studieplaner och läromedel.
 • Bedriva akademiskt ledarskap inom grund- och forskarutbildningen.
 • Genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete.

Avgränsningar

 • Doktorander och prefekter redovisas här även om undervisning inte ingår i anställningens arbetsuppgifter.
 • Andra befattningar inom universitet och högskolor som, sett i ett längre tidsperspektiv, endast bedriver forskning förs till arbetsområde 15.
 • Utbildning och forskning med annan ämnesinriktning förs till arbetsområde 17, 18 eller 19.
 • Befattningar som, sett i ett längre tidsperspektiv, endast administrerar och planerar utbildning förs till arbetsområde 22.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Medverkar i undervisning inom grundutbildning.
 • Ägnar sig åt egen forskarutbildning (doktorand).

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Undervisar, handleder samt examinerar inom grundutbildning.
 • Deltar i utvecklingen av utbildning inom området.
 • Medverkar i forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 • Följer ämnets utveckling.
 • Samverkar med samhälle och näringsliv samt informerar om verksamheten.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Undervisar i samt deltar i utvecklingen av grund- och forskarutbildning.
 • Handleder studerande inom grundutbildning samt kan vara handledare för doktorand.
 • Deltar i internt ledningsarbete.
 • Utvecklar nya examinationsformer samt examinerar.
 • Planerar och genomför forskningsverksamhet.
 • Kan under en begränsad tid (max fem år) ägna huvuddelen av arbetstiden åt egen forskning.

I normalfallet ingår arbete både inom grund- och forskarutbildning samt forskning.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

 • Har ämnesansvar och övergripande ansvar för utbildnings- och forskningsverksamheten inom ämnet.
 • Deltar i genomförande och utveckling av utbildningen på alla nivåer.
 • Handleder studerande inom företrädesvis forskarutbildningen.
 • Leder forskargrupper och bedriver forskning.
 • Fullgör sakkunniguppdrag.
 • Utvecklar kunskapsutbytet med samhälle och näringsliv.

Merparten av arbetstiden ägnas i normalfallet åt forskning och forskarutbildning.

Se även generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Doktorand (2314)
2 Adjunkt inkl. adjungerad adjunkt (2319)
3 Forskarassistent (2313)
4 Biträdande lektor (2312)
5 Lektor (efter befordran) inkl. adjungerad lektor (2312)
6 Lektor (efter rekrytering) (2312)
7 Professor (efter befordran) inkl. adjungerad professor (2311)
8 Professor (efter rekrytering) (2311)
9 Postdoktor (2313)
X Annat
X Chef (159)