38 Arbetsförmedling

Arbetsinnehåll

 • Planera och samordna arbetsförmedlingsverksamhet.
 • Förmedla arbete till arbetssökande och arbetskraft till arbetsgivare.
 • Ge information om arbetsmarknad, yrken, utbildningar och regler för arbetsmarknadspolitiska insatser.
 • Samverka med andra parter inom olika områden till exempel i kompetensförsörjningsfrågor, integrationsfrågor eller rehabiliteringsfrågor.

Avgränsningar

 • Samhällsinriktat planerings-, utrednings- och förhandlingsarbete förs till arbetsområde 10.
 • Psykologarbete förs till arbetsområde 36.
 • Socialt och kurativt arbete förs till arbetsområde 37.
 • Informationsarbete förs till arbetsområde 49.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Har hand om informationsmaterial.
 • Informerar om hur kundarbetsplatsen kan användas.
 • Ger standardiserad information om arbetsförmedlingens tjänsteutbud.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Instruerar arbetssökande i att använda självserviceinstrumenten.
 • Ger stöd och information till sökande vid inskrivning i förmedlingssystemet.
 • Ger arbetsmarknads-, yrkes- och utbildningsinformation i grupp.
 • Ger information om lediga jobb.
 • Ger information till arbetsgivare om hur man använder internettjänster vid rekrytering.
 • Ger standardiserad information om regler som gäller arbetslöshetskassa, arbetsmarknadspolitiska program och aktivitetsstöd.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Genomför individ- och platsinriktad arbetsförmedling. Anvisar alternativt ger förslag på lämpliga jobb till arbetssökande, respektive förslag på lämpliga arbetssökande till arbetsgivare.
 • Har kontakter med arbetsgivare.
 • Kartlägger den sökandes behov, förutsättningar och arbetsmöjligheter samt upprättar handlingsplan. Ger yrkes- och utbildningsvägledning individuellt och i grupp. Medverkar i genomförande av jobbsökaraktiviteter och andra gruppaktiviteter.
 • Genomför introduktion på arbetsplats med särskilt stöd för att anpassa arbetet till arbetssökandes förutsättningar.
 • Fattar beslut om arbetsmarknadspolitiska program för arbetssökande.
 • Ger information om gällande regelverk för insatser inom arbetsmarknadspolitiken.
 • Följer upp resultatet av genomförda insatser.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Genomför individinriktade insatser inom arbetsmarknads- och utbildningsfrågor, till exempel bedömer arbetsförmåga och behov av anpassning av arbetsuppgifter.
 • Förhandlar med arbetsgivare om till exempel arbetsmarknadspolitiska insatser och anställningar.
 • Kartlägger den lokala arbetsmarknaden till exempel kommande rekryteringsbehov och den lokala sökandestrukturen.
 • Medverkar i behovsanalys, planering och urval av arbetsmarknadsutbildning.
 • Planerar och medverkar vid branschvisa rekryteringsaktiviteter.
 • Genomför internationell arbetsförmedling och medverkar vid rekrytering i EU-samarbete.
 • Ger kompetensstöd till andra inom organisationen.
 • Följer upp och analyserar resultatet av genomförda insatser.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med arbetsförmedlingsverksamhet samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Utför kvalificerade uppdrag inom specialområden.
 • Initierar och upprätthåller kontakter med näringsliv, massmedia och offentliga organ.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Arbetsförmedlare (3333)
X Annat
X Chef (159)