40 Arkivverksamhet

Arbetsinnehåll

 • Främja en god informationsförsörjning genom att utarbeta strategiska verktyg som till exempel klassificeringsstrukturer och arbeta strategiskt med e-arkiv.
 • Bevara och vårda arkiv genom preventiva insatser, utföra konserveringsåtgärder på de analoga informationsbärarna med direkt koppling till arkivverksamhet.
 • Bevara arkiv genom digitalisering och filmning.
 • Tillhandahålla arkiv, både analogt och digitalt genom att lämna ut handlingar, göra sekretessbedömningar samt ge upplysning och vägledning.
 • Göra arkiv tillgängliga genom ordnings- och förteckningsarbete, registrering och att utarbeta sökmedel.
 • Arkivpedagogiskt arbete genom visningar, utställningar och publikationer.

Avgränsningar

 • Normerings- och tillsynsarbete inom arkivverksamhet förs till arbetsområde 11.
 • Forsknings- och utvecklingsarbete förs beroende på ämnesinriktning till arbetsområde 14, 15 eller 16.
 • Utbildningsarbete förs till arbetsområde 21.
 • Konservering av föremål i museiverksamhet förs till arbetsområde 42.
 • Informationsarbete förs till arbetsområde 49.
 • Diarieföring och registratur förs till arbetsområde 53.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Gör avställningar av handlingar, kartonglägger och etiketterar.
 • Tar fram och sätter upp arkivhandlingar.
 • Registrerar, kopierar, mikrofilmar, skannar.
 • Utför enklare preventiva bevarandeinsatser.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Genomför och verkställer gallring enligt gällande föreskrifter och beslut.
 • Besvarar enklare förfrågningar om och ur arkiv.
 • Utför preventiva bevarandeinsatser.
 • Utför digitaliserings- och registreringsarbete.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Registrerar och beskriver arkiv.
 • Besvarar förfrågningar om och ur arkiv.
 • Gör gallringsutredningar och sekretessbedömningar.
 • Planerar, dokumenterar och utför preventiva bevarandeinsatser samt konserveringsåtgärder.
 • Planerar och deltar i utförande av visningar, interna och externa utställningar och annan informationsverksamhet.
 • Planerar, genomförande och kontroller av arkivleveranser.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Gör kvalificerade gallringsutredningar och sekretessbedömningar.
 • Ansvarar för registrering och beskrivning av komplexa och omfattande arkiv.
 • Upprättar dokument som styr arkivbildning, dokumenthantering samt initierar metodutveckling.
 • Ansvarar för planering och genomförande av visningar, interna och externa utställningar och annan informationsverksamhet.
 • Ansvarar för planering, genomförande och kontroller av leveranser.
 • Ansvarar för planering och genomförande av olika bevarande- och konserveringsprojekt samt initierar metodutveckling.
 • Kravställer vid utveckling av interna verksamhetssystem.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med arkivverksamhet samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Initierar forskning och ansvarar för metodutveckling.
 • Utarbetar föreskrifter och allmänna råd.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Arkivarier m.fl. (2622)
2 Konservatorer papper, bokbindare (7323)
3 Arkivassistenter m.fl. (4410)
X Annat
X Chef (159)