11 Utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmänrättslig inriktning

Till arbetsområdet förs arbetsuppgifter som i huvudsak innebär myndighetsutövning.

Arbetsinnehåll

 • Utreda, granska, bereda och handlägga ärenden vars beslut med stöd av lagar och förordningar direkt medför rättslig verkan för enskild person (juridisk eller fysisk). Med rättslig verkan menas förmån, rättighet eller skyldighet.
 • Planera, samordna och genomföra inspektioner och utöva tillsyn av allmänrättslig karaktär. Kontrollera att bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter tillämpas korrekt. Göra riskbedömningar och utredningar samt formulera krav på åtgärder och handlingsplaner.
 • Arbeta med normerings- och standardiseringsfrågor.
 • Förebyggande arbete, till exempel samarbeten och överenskommelser med andra aktörer.

Avgränsningar

 • Samhällsinriktat utredningsarbete förs till arbetsområde 10.
 • Juridiskt tolknings- och rättsutredningsarbete förs till arbetsområde 12.
 • Kund- och medborgarservice inom kärnverksamhet förs till arbetsområde 13.
 • Livsmedelstillsyn och djurskyddsinspektion förs till arbetsområde 35.
 • Teknisk inspektion och tillsyn av produktion, anläggningar och produkter förs till arbetsområde 69.
 • Tillsyn och kontroll av miljöfarlig verksamhet förs till arbetsområde 71.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Granskar, kompletterar och sammanställer bland annat handlingar och insamlat material.
 • Meddelar fattade beslut.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Granskar, rimlighetsbedömer och kompletterar handlingar och utredningsmaterial.
 • Förbereder tillsynsinsatser och genomför eller deltar i inspektioner. Gör mätningar och analyser.
 • Förbereder och föredrar förslag till beslut samt fattar beslut i fall där det finns utvecklade rutiner.
 • Handlägger och verkställer ärenden som i huvudsak är av likartad karaktär.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Förmedlar kunskap inom eget sakområde.
 • Planerar och genomför inspektioner. Gör kvalificerade mätningar och analyser. Följer upp tidigare ställda krav.
 • Utreder, handlägger, granskar och beslutar eller föredrar förslag till beslut i ärenden där det i huvudsak finns ett klart och enhetligt lagstöd eller regelverk.
 • Deltar i standardiseringsarbete samt bevakar direktivsarbete såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Initierar och medverkar vid utformning av villkor, föreskrifter och allmänna råd. Förmedlar kunskap inom eget sakområde.
 • Planerar och genomför mer komplexa inspektionsuppdrag eller tillsynsärenden. Påtalar brister och upprättar skriftliga krav på förbättringar. Följer upp tidigare ställda krav.
 • Utreder, handlägger, granskar och beslutar eller föredrar förslag till beslut i mer komplexa ärenden med högre grad av bedömning.
 • Medverkar i och upprätthåller standardiseringsarbete samt bevakar direktivsarbete såväl nationellt som internationellt.
 • Förbereder och deltar i förhandlingar om frivilliga överenskommelser.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med tillsyns-, inspektions- och utredningsverksamhet samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Utvecklar och handlägger för verksamheten komplexa och djupgående frågor.
 • Analyserar, utvärderar och rapporterar utredningsresultat samt beslutar eller ger förslag till beslut i ärenden som ofta har inslag av verksamhetsövergripande påverkan.
 • Initierar och driver standardiserings- och direktivsarbete såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Utbildningsinspektörer (2351)
2 Kvalificerade utredare/handläggare (2422)
3 Inspektörer av säkerhet (trafik, sjöfart, luftfart m.m.) (3354)
4 Inspektörer av arbetsmiljö (2181)
5 Inspektörer av miljö och hälsoskydd (2182)
6 Administrativa assistenter/handläggare (3359)
7 Socialförsäkringstjänstemän (3353)
8 Jurister inom inspektion och tillsyn m.m. (2619)
9 Handläggare av folkbokförings-, boupptecknings- och bolagsärenden (3342)
A Läkare (2219)
B Specialister inom miljöskydd och miljöteknik (2183)
X Annat
X Chef (123)