There is a license error on this site:
Multi site limit 2 has been reached
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Grupperingsnivå

Grupperingsnivå

Medarbetare

Grupperingsnivån anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet. Den ska också återspegla det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som krävs för att utföra dem. Ett arbetsområde består vanligen av sex nivåer, men det kan variera mellan olika arbetsområden.

Det finns både generella nivåbeskrivningar och mer arbetsområdesanpassade nivåbeskrivningar. De generella nivåbeskrivningarna finns både för chefer (till och med september 2019, annars se nedan) och för icke chefer och är gemensamma för samtliga arbetsområden i BESTA. För att klassificeringsarbetet ska bli så enhetligt som möjligt är det viktigt att primärt använda de generella nivåbeskrivningarna. De arbetsområdesanpassade nivåbeskrivningarna ska användas som ett komplement vid klassificering i BESTA för att fastställa grupperingsnivå inom ett arbetsområde.

I allmänhet är spännvidden för arbetsuppgifternas komplexitet relativt stor inom varje grupperingsnivå och ökar ju högre nivån är. Grupperingsnivån är inte konstruerad för att göra direkta jämförelser över arbetsområdesgränserna. Att generella nivåbeskrivningar används i klassificeringen (i kombination med exempel på arbetsuppgifter) innebär inte att två befattningar som klassats i olika arbetsområden, men i samma grupperingsnivå, enbart av detta skäl kan betraktas som likvärdiga arbeten. Detta illustreras i bilden där fyra arbetsområden jämförs. För att identifiera likvärdiga arbeten krävs en djupare kvantitativ analys.

När man använder BESTA-koden, speciellt på individnivå eller för små grupper, är det viktigt att vara medveten om att även om två befattningar efter klassificering resulterar i samma kod behöver det inte innebära att arbetsuppgifterna därmed är helt lika eller likvärdiga.

Nivå 1 =  lägst grupperingsnivå till nivå 6 = högst grupperingsnivå.

Chef

Chefer ska från och med insamlingen av lönestatistik i september 2019 klassificeras så här:

Bild: matris över klassificeringen av chefer.

A Högre chef. Chef direkt underställd myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över chefer.
Q Högre chef. Chef direkt under myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över medarbetare.
B Mellanchef. Chef underställd annan chef är myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över chefer.
C Första linjens chef. Chef underställd annan chef än myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över medarbetare.

Som förtydligande till klassificeringen av chefer gäller att:

  • I BESTA definieras chef som en befattning som innebär formellt personalansvar tillsammans med ansvar och befogenhet att planera och leda myndighetens verksamhet på aktuell nivå.
  • Större myndigheter kan ha flera chefsnivåer som ska klassificeras i nivå B.
  • Klassificering behöver inte ske i alla nivåer. Exempelvis kan en myndighet endast ha chefer som klassificeras i nivå A eller C och en annan myndighet endast ha chefer som klassificeras i Q, ofta avhängigt dess storlek och/eller organisationsstruktur.
  • Chefer ska fortfarande klassificeras per arbetsområde. Valet av arbetsområde styrs av vilket arbetsområde merparten av chefens medarbetare tillhör.
  • Myndighetschef eller motsvarande ska klassificeras med koden 100 000 000.