Enighet eller oenighet vid samråd

Parterna har tecknat ett avtal om hur den gemensamma klassificeringen av arbetsuppgifter enligt BESTA-systemet ska ske. Det gäller de fyra partsgemensamma variablerna arbetsområde, grupperingsnivå, chefsbefattning/annan befattning samt eventuell lokal komplettering. 

Det är ett gemensamt intresse mellan parterna att klassificeringen bedrivs på ett sakligt och objektivt sätt. Detta uppnås genom att arbetet sker i samråd mellan arbetsgivaren och berörda lokala arbetstagarorganisationer. Formerna för det lokala klassificeringsarbetet ska anpassas till förutsättningarna vid varje myndighet. Om det uppstår oenighet hur arbetsuppgifter ska klassificeras gäller arbetsgivarens förslag

0 = enig
1 = oenig