14 Forsknings- och utvecklingsarbete med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Arbetsinnehåll

 • Initiera, planera, samordna och bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet samt utvärdera och tillgängliggöra forskningsresultat inom teknik, naturvetenskap eller liknande ämnesområde.
 • Formulera och testa teorier, lösa vetenskapliga problem, utarbeta metoder för forskning, genomföra vetenskapliga undersökningar, kontrollera, dokumentera och analysera resultat på olika nivåer.
 • Följa utvecklingen inom ämnesområdet, till exempel författa vetenskapliga publikationer.
 • Utveckla och ansvara för mät- och analysutrustning.
 • Utföra analysarbete med kemiska eller biologiska metoder.

Avgränsningar

 • FoU-arbete med annan inriktning förs till arbetsområde 15 eller 16.
 • Anställning som doktorand eller befattningar vid universitet och högskolor som sett i ett längre tidsperspektiv eller i större omfattning än 20 procent även undervisar förs till arbetsområde 19.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Gör kvalitativa och kvantitativa analyser enligt anvisningar samt utformar enklare rapporter.
 • Gör enklare undersökningar.
 • Kontrollerar och sammanställer grunddata.
 • Medverkar i forskning och administration
 • Gör analyser för avprövning av metoder.
 • Bereder olika typer av substrat och preparat.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Medverkar i forsknings-, utvecklings- och undersökningsverksamhet, till exempel tillämpar, värderar och jämför vedertagna metoder och deras resultat.
 • Kontrollerar prover eller forskningsresultat samt väljer analysmetod och utrustning.
 • Gör diagnostiska undersökningar.
 • Utvärderar och dokumenterar.
 • Medverkar vid utveckling av analysmetoder och instrument.
 • Medverkar i författandet av vetenskapliga publikationer.
 • Medverkar i grundutbildning.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Medverkar i avancerad forsknings-, utvecklings- och undersökningsverksamhet, till exempel tillämpar, värderar och jämför vedertagna metoder och deras resultat.
 • Planerar och kontrollerar prover eller forskningsresultat. Väljer självständigt analysmetod och utrustning.
 • Gör komplicerade diagnostiska undersökningar.
 • Utvecklar analysmetoder och instrument.
 • Författar eller medverkar i författandet av vetenskapliga publikationer.
 • Medverkar i grund- och forskarutbildning.
 • Följer forskningsutvecklingen, tolkar och värderar forskningsresultat.
 • Leder projekt, har projektansvar.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Planerar, organiserar och genomför forskningsverksamhet och laboratoriearbete med problemdefinition, metodval, resultat och slutsatser avseende komplicerade problem och samband mellan dem.
 • Leder och samordnar utveckling av nya analysmetoder utifrån endast i huvudsak definierade problemställningar.
 • Ansöker om forskningsmedel.
 • Författar vetenskapliga publikationer.
 • Informerar om forskning och forskningsresultat.
 • Gör komplicerade och omfattande diagnostiska undersökningar.
 • Analyserar, utvärderar samt avrapporterar forsknings- och undersökningsresultat.
 • Medverkar i forskarutbildning.
 • Har projektansvar.
 • Initierar och driver frågor inom internationellt arbete.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

 • Initierar, planerar, leder, utvecklar och säkerställer forsknings-, försöks- eller undersökningsverksamhet inom ett ämnesområde. Formulerar samt omprioriterar mål och strategier för verksamheten.
 • Formulerar vetenskapliga problem samt anger mål och program för forsknings- verksamhet.
 • Formulerar nya teorier samt utvecklar nya observations- och analysmetoder.
 • Initierar, driver samt vidmakthåller internationellt och tvärvetenskapligt forskningsarbete.

Se även generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Forskare m.fl. inom fysik, astronomi m.m. (2111)
2 Forskare m.fl. inom kemi (2113)
3 Forskare m.fl. inom biologi, ekologi m.fl. (2131)
4 Agronomer och hortonomer (2134)
5 Jägmästare m.fl. (2135)
6 Forskningsingenjörer, assistenter och tekniker (3215)
7 Forskare m.fl. inom geologi, geofysik, hydrologi (2114)
8 Växt- och djurbiologer (2132)
9 Postdoktor (2319)
X Annat
X Chef (133)