72 Säkerhets-, räddnings- och samhällsskyddsarbete

Arbetsinnehåll

 • Ansvara för organisationens övergripande uppgifter inom säkerhets- och räddningsarbete.
 • Planera, samordna, utveckla och följa upp verksamhet för att rädda och skydda liv och egendom.
 • Organisera och genomföra operativt säkerhets- och räddningsarbete.
 • Analysera och bevaka omvärlden ur ett säkerhets- och samhällsskyddsperspektiv.
 • Planera och utveckla strategiskt säkerhetsarbete och samhällsskydd.
 • Arbeta med förebyggande säkerhetsarbete.
 • Arbeta i bevakningscentral.

Avgränsningar

 • Tillsyn samt arbete med att utfärda föreskrifter förs till arbetsområde 11.
 • Gränsövervakning förs till arbetsområde 29.
 • Tillsyn av intagna i och utanför anstalt och häkte exklusive arbete i bevakningscentral förs till arbetsområde 32.
 • IT-säkerhet förs till arbetsområde 46.
 • Miljöskydd, naturvård och försörjning av naturresurser som inte utgör del av samhällsskydd förs till arbetsområde 71.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Kontrollerar in- och utpassering vid grindar och entréer.
 • Hanterar smarta kort och id-handlingar.
 • Utför säkerhetskontroller.
 • Utför bevakning av områden och byggnader, till exempel genom rondering eller med hjälp av kameraövervakning.
 • Upprätthåller beredskap för bland annat säkerhet och räddningsarbete.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Svarar för att upprätthålla beredskap för säkerhet och räddningsarbete.
 • Följer upp olika bevaknings- och säkerhetssystem, till exempel vid bevakningscentral. Kan även innehålla ett delegerat arbetsledningsansvar.
 • Utför underrättelseinhämtning.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Medverkar vid utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Svarar för att upprätthålla beredskap för säkerhet och räddningsarbete.
 • Utreder och föredrar förslag till beslut samt fattar beslut.
 • Utvecklar bevaknings- och säkerhetssystem.
 • Utarbetar föreskrifter för kontroll av inpassering, hantering av sekretesskyddad information och säkerhet.
 • Utreder och anskaffar utrustning och anordningar.
 • Utformar säkerhets- och bevakningsrutiner.
 • Genomför internutredningar.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Initierar och medverkar vid utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Planerar, genomför och följer upp mer komplexa uppdrag.
 • Utvecklar system och metoder för hantering av risker som rör säkerhets-, räddnings- och bevakningsarbete samt annat samhällsskyddsarbete.
 • Samlar information, analyserar, utvärderar och avrapporterar utredningsresultat samt ger förslag till beslut i mer komplexa ärenden.
 • Medverkar i och upprätthåller externa kontakter såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med säkerhets-, räddnings- eller samhällsskyddsarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Planerar, genomför och följer upp komplexa och djupgående säkerhetsuppdrag.
 • Utreder, analyserar och utarbetar olika alternativ ur ett strategiskt säkerhets- och samhällsskyddsperspektiv.
 • Upprätthåller och utvecklar externa kontakter såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Verksamhetschefer  (159)
2 Räddnings- och säkerhetspersonal  (5419)
3 Brandmän  (5411)
4 Väktare och ordningsvakter  (5413)
5 Museivakter (5419)
7 Flygplatstekniker (3155)
8 Flygplatsmän, -kontrollanter, flygplansvakter (5419)
9 Analytiker/utredare och kvalificerade handläggare (2422)
X Annat
X Chef (159)