24 Militärt arbete

Arbetsinnehåll

 • Leda, planera och förbereda förmågeuppbyggnad samt genomföra militära operationer nationellt och internationellt.
 • Utbilda enskilda soldater och sjömän samt enstaka eller sammansatta förband för militära operationer.
 • Tekniskt arbete inför och vid militära operationer, övningar och utbildning.
 • Planera och förbereda militär övningsverksamhet, utbilda i militära operationer samt utveckla krigsvetenskapliga modeller.

Avgränsningar

 • Arbete inom Försvarsmakten på befattningar som inte har kravsatts med militär kompetens (så kallade oberoende befattningar) förs till det arbetsområde som bäst svarar mot arbetets innehåll.
 • Militärt anställd personal placerade på oberoende befattningar omfattas inte av definitionen militärt arbete, eftersom det inte är individens militära kompetens, utan Försvarsmaktens kravsättning på befattningen som är styrande för val av arbetsområde.
 • Utbildningsarbete vid Försvarsmaktens skolor som inte syftar till den militära professionen förs till arbetsområde 21.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Monterar, söker fel, reparerar och utför underhållsarbeten på vapen, fordon, flygplan, fartyg och liknande materiel.
 • Utbildar soldater/sjömän genom instruktioner och övning.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Tekniskt arbete med i huvudsak samma arbetsuppgifter som i nivå 1 men med högre krav på befattningsinnehavarens kompetens och erfarenhet.
 • Planerar och genomför utbildning av soldater och sjömän.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Planerar, samordnar och genomför operativ verksamhet nationellt och internationellt.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Leder, planerar, samordnar och genomför operativ verksamhet nationellt och internationellt.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Leder, planerar, samordnar, utvecklar och följer upp operativ militär verksamhet nationellt och internationellt.
 • Tar fram order, riktlinjer och policy.
 • Initierar och medverkar vid utveckling av metoder och arbetsformer.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Officerare (0110)
2 Specialistofficerare (0210)
3 Gruppbefäl, soldater och sjömän (0310)
X Annat