63 Mark-, anläggnings- och byggnadsarbete

Arbetsinnehåll

  • Utföra arbete vid byggnation eller sköta underhåll av hus-, väg-, järnvägs-, mark-, vatten- eller linjebyggnad.
  • Köra samt sköta anläggningsmaskin, spårgående arbetsmaskin, maskin för renhållning och snöröjning.

Avgränsningar

  • Skogsmaskinförare förs till arbetsområde 64.
  • Projekteringsarbete förs till arbetsområde 66 eller 67.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

  • Utför bland annat murning, spårarbete, träarbete, rörmontering, målning, glasarbete i samband med byggnads- eller anläggningsarbete.
  • Utför schaktning, armering, gjutning, asfaltläggning.
  • Kör och sköter anläggningsmaskin, till exempel grävmaskin, vält, väghyvel eller spårgående arbetsmaskin.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

Arbetsuppgifterna kan innebära delegerat arbetsledningsansvar.

  • Utför murning, spårarbete, träarbete, rörmontering, målning och glasarbete i samband med byggnads- eller anläggningsarbete som kräver fördjupad kompetens och erfarenhet inom området.
  • Utför schaktning, armering, gjutning, asfaltläggning eller liknande arbete som kräver fördjupad kompetens och erfarenhet inom området.
  • Kör samt sköter anläggningsmaskin som kräver fördjupad kompetens och erfarenhet inom området.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Arbetsledare, bygg och anläggning (3121)
2 Murare m.fl. (7112)
3 Betongarbetare (7113)
4 Byggnadsarbetare, inredningssnickare m.fl. (7111)
5 Anläggnings-, beläggnings-, drift- och underhållsarbetare (7114)
7 Anläggningsmaskinförare (8342)
8 Hantverkare (7119)
X Annat