45 IT Drift, underhåll och support

Arbetsinnehåll

 • Arbeta med drift, underhåll, support samt övervakning av IT-infrastruktur, dess IT-tjänster samt den tekniska plattformen.
 • Driftsätta och konfigurera IT-system och kommunikationsutrustning (nätverkskomponenter).
 • Ge teknisk service, support och användarhandledning internt och externt.
 • Utveckla, dokumentera, planera och genomföra tester för drift och underhåll.
 • Arbeta med kravinsamling, kravhantering och kravställning kopplat till drift, underhåll och support.
 • Vara sakkunnig vid upphandlingar och inköp som rör drift, underhåll och support.
 • Arbeta med projekt och projektledning inom drift, underhåll och support.

Avgränsningar

 • Webbutveckling förs till arbetsområde 46.
 • IT-säkerhetsfrågor förs till arbetsområde 46.
 • Redaktionellt arbete kopplat till webben såsom webbredaktör och webbinformatör förs till arbetsområde 49.
 • Upphandling av IT-system och IT-utrustning förs till arbetsområde 56.
 • Säkerhetsarbete med stöd av IT förs till arbetsområde 72.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Arbetar med drift, underhåll och övervakning enligt instruktioner.
 • Utför enklare service, underhåll och installationer på verksamhetens IT-infrastruktur och tekniska plattform.
 • Ger support och service avseende problem som i regel avhjälps direkt.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Arbetar med löpande drift, underhåll och övervakning samt avhjälper driftstörningar och åtgärdar fel.
 • Utför löpande service, underhåll och installationer på verksamhetens IT-infrastruktur och tekniska plattform.
 • Ger support samt åtgärdar fel.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utför servicearbeten, installationer, diagnoser och löser problem.
 • Arbetar med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i löpande drift.
 • Hanterar incidenter, ändringar samt kommer med förbättringsförslag relaterat till det egna ansvarsområdet.
 • Planerar, dokumenterar och genomför tester och arbete.
 • Granskar och utreder tekniska lösningar.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvecklande karaktär.

 • Driver som projektledare mindre projekt eller delar av stora projekt med huvudansvar för delområde.
 • Initierar och medverkar i utveckling av IT-infrastruktur och driftrutiner samt ansvarar för områden som till exempel centralt lagrings- och backupsystem.
 • Identifierar, planerar, genomför, dokumenterar och verifierar samt beslutar om ändringar och driftförbättrande åtgärder inom det egna ansvarsområdet och närliggande områden.
 • Analyserar, utvärderar och utvecklar mer komplexa tekniska lösningar.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Leder stora eller multipla projekt inom drift och underhåll från start till införande och samordnar delprojekt, ofta genom projektledare på lägre nivå.
 • Har övergripande ansvar för drift och underhåll (planering, samordning, uppföljning) för stora eller multipla system.
 • Arbetar strategisk med drift, underhåll och support samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Drifttekniker, IT (3511)
2 Supporttekniker, IT (3512)
3 Nätverks och systemtekniker (3514)
4 Systemtestare och testledare (2514)
5 Övriga IT-specialister (2519)
6 Webbadministratörer (3515)
7 Systemadministratörer (3513)
X Annat
X Chef (131)