21 Utbildningsarbete

Arbetsinnehåll

 • Undervisa, handleda samt instruera i teoretiska och praktiska ämnen. Välja eller producera litteratur och undervisningsmaterial.
 • Levandegöra och sprida kunskap om verksamhetsområden genom undervisning och annan pedagogisk verksamhet, till exempel inom kulturinstitution.
 • Arbeta med planering, inriktning och innehåll av utbildning och annan kunskapsförmedling.
 • Ge specialpedagogisk rådgivning.

Avgränsningar

 • Undervisning vid universitet eller högskolor förs till arbetsområde 17, 18, 19 eller 20.
 • Utbildnings- och forskningsadministration förs till arbetsområde 22.
 • Utbildning i militärt arbete förs till arbetsområde 24.
 • Utbildning i polisiärt arbete förs till arbetsområde 30.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Genomför beslutad utbildning. Utarbetar förslag till kursverksamhet.
 • Instruerar i hur till exempel maskiner med olika funktioner kan användas.
 • Undervisar i teoretiska ämnen på en nivå som förutsätter behärskning av olika standardmetoder.
 • Utför pedagogiskt arbete inom fritidsverksamhet och förskola.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Förbereder och genomför lektions- eller gruppundervisning på en nivå som förutsätter varierade undervisningsmetoder.
 • Väljer självständigt metoder och hjälpmedel. Konstruerar och bedömer prov eller utvärderingar.
 • Medverkar vid planering av utbildningens inriktning och innehåll. Bevakar ny litteratur samt medverkar vid utformning av eller utformar kurslitteratur och kompendier.
 • Har kontakter och samverkan med elever och andra lärare.
 • Förbereder och genomför visningar och annan undervisningsverksamhet.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Förbereder och genomför lektions- eller gruppundervisning på en nivå som förutsätter mer komplexa undervisningsmetoder eller på annat sätt ställer särskilda krav, till exempel faktautlärning på hög nivå.
 • Väljer och utvecklar metoder och hjälpmedel. Konstruerar och bedömer prov eller utvärderingar.
 • Planerar utbildningens inriktning och innehåll. Bevakar ny litteratur samt utformar kurslitteratur och kompendier.
 • Har kvalificerade kontakter och samverkan med elever och andra lärare.
 • Förbereder och genomför avancerade visningar och annan undervisningsverksamhet som ställer särskilda krav.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Förbereder och genomför lektions- eller gruppundervisning med tonvikt på ej repetitiv undervisning som ställer synnerliga krav eller undervisning som förutsätter avancerade metoder och egen metodutveckling.
 • Initierar nya verksamheter. Utvecklar nya undervisningsmetoder och betygsformer. Utvecklar och producerar läromedel och lektionsmateriel med omfattande och varierande innehåll.
 • Utvecklar sin och andras undervisning utifrån sin egna pedagogiska skicklighet.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Speciallärare, -pedagoger (2351)
2 Skol- och utbildningskonsulenter (2351)
3 Kulturpedagoger och andra pedagoger med teoretisk specialkompetens (2359)
4 Lärare inom militära och polisiära ämnen (2319)
7 Andra lärare och instruktörer (3449)
X Annat
X Chef (159)