42 Museiarbete

Arbetsinnehåll

 • Planera, samordna och utvärdera museiverksamhet.
 • Förvalta samlingar genom att samla, klassificera och dokumentera och digitalisera föremål, bilder samt arkivalier.
 • Dokumentera och bearbeta samtida kulturyttringar.
 • Bevara och vårda samlingar genom åtgärder som garanterar föremålens fortbestånd.
 • Planera och utföra utställningsverksamhet.
 • Initiera och följa forskning inom verksamhetsområdet samt sprida kunskap om museets verksamhetsområde genom föreläsningar, seminarier och publicering.
 • Vara sakkunnig vid upphandlingar och inköp.

Avgränsningar

 • Forsknings- och utvecklingsarbete förs beroende på ämnesinriktning till arbetsområde 14, 15 eller 16.
 • Utbildningsarbete förs till arbetsområde 21.
 • Kulturmiljövård förs till arbetsområde 43.
 • Formgivning av utställningar förs till arbetsområde 44.
 • Informationsarbete förs till arbetsområde 49.
 • Upphandling förs till arbetsområde 56.
 • Bevakningsarbete förs till arbetsområde 72.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Hanterar föremål.
 • Biträder i utställningsarbete och annat museiarbete.
 • Biträder i administrativa rutiner kring föremål och samlingar.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Hanterar föremål och samlingar.
 • Registrerar föremål och utför viss dokumentation.
 • Deltar i utställningsarbete.
 • Sköter administrativa rutiner kring föremål och samlingar.
 • Ger service till forskare och allmänhet.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Ansvarar för registrering och hantering av föremål och samlingar.
 • Dokumenterar, katalogiserar och digitaliserar föremål, bilder och arkivalier.
 • Konserverar föremål, gör åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar samt skriver konserveringsrapporter.
 • Samlar och dokumenterar immateriella värden.
 • Medverkar vid planering och deltar i utställningsarbete.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ansvarar för dokumentation, katalogisering och digitalisering av föremål, bilder och arkivalier.
 • Ansvarar för att olika former av samlingar blir sökbara både för interna och externa användare.
 • Ansvarar för konservering av föremål, åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar samt konserveringsrapporter.
 • Ansvarar för insamling och dokumentation av immateriella värden.
 • Planerar, projektleder och genomför utställningar och annan kunskapsförmedling.
 • Ansvarar för service till forskare och allmänhet inom verksamhetsområdet.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med verksamhet vid museum och konserveringsinstitution samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Planerar och genomför dokumentation, vård och hantering av samlingar samt handlägger särskilt kvalificerade ärenden.
 • Initierar och planerar utställningsverksamhet.
 • Ansvarar för ut- och inlån av föremål och samlingar.
 • Följer utveckling och initierar forskning inom området.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Museitjänstemän, konservatorer m.fl. (2621)
2 Arkeologer m.fl. (2623)
3 Museiassistenter m.fl. (4410)
4 Musei-/Utställningspedagoger (2359)
7 Museivärdar (5113)
8 Museitekniker, hantverkare och snickare (7111)
X Annat
X Chef (159)