70 Beräknings- och mätningsarbete

Arbetsinnehåll

 • Genomföra geodetiskt mätningsarbete, göra utsättningar, mätningar och kartering.
 • Planera och genomföra förberedelser inklusive viss fastighetsjuridik inför fältmätning inom fastighetsbildning.
 • Samla in, planera, uppdatera, bearbeta, redigera, utreda, analysera och kvalitetshöja geodata.
 • Initiera, samordna och bedriva utveckling inom geodesi och fotogrammetri.
 • Formulera matematiska och statistiska problem, utveckla matematiska och statistiska beräkningsmetoder samt göra beräkningar och analyser.
 • Tillhandahålla geografisk data och ge support inom området.

Avgränsningar

 • Statistikproduktion och statistiskt utredningsarbete förs till arbetsområde 10.
 • Fastighetsbildning med juridisk inriktning förs till arbetsområde 12.
 • FoU-arbete förs beroende på ämnesinriktning till arbetsområde 14, 15 eller 16.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Gör enklare beräkningar, stämmer av och sammanställer resultat.
 • Genomför enklare inmätning och utsättning.
 • Har biträdande arbetsuppgifter, till exempel hantlangning.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Samlar in mätningsdata, gör enklare beräkningar, dokumenterar och utvärderar resultat.
 • Genomför fältkontroller och kompletterande datainsamling.
 • Planerar och genomför enklare mätning, kartering och utsättning. Gör vissa geodetiska beräkningar.
 • Planerar och gör förberedelser inför fältmätningar inom fastighetsbildning, samt genomför fältmätningar självständigt.
 • Utför viss tolkning av geografiska data, fältkontroller och karteringsuppgifter.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Samlar in mätningsdata, gör beräkningar, dokumenterar och utvärderar resultat.
 • Planerar och genomför mätning, kartering och utsättning. Utför självständigt mätningar för fastighetsbildning.
 • Utför flygfotografering och fotogrammetrisk bearbetning.
 • Planerar och genomför tolkning av geografiska data, fältkontroller och karteringsuppgifter.
 • Gör vissa geodetiska mätningar och geodetiska beräkningsarbeten.
 • Utför mätning, beräkning och kartarbeten.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ansvarar för beräkningar, väljer och utvecklar metoder och utvärderar resultatet samt utför mätnings- och beräkningsarbeten.
 • Gör geodetiska mätningar.
 • Utför mer komplexa fältmätningar för fastighetsbildning.
 • Planerar och utför fotogrammetrisk bearbetning.
 • Planerar och genomför tolkning av mer komplexa geografiska data, fältkontroller och karteringsuppgifter.
 • Tolkar byggnads- och vägritningar, gör beräkningar och har hand om utsättningar i anslutning härtill.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbeta strategiskt med beräknings- och mätningsarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av arbetsformer och metoder.
 • Utformar förutsättningar och direktiv för mätningsarbete. Ansvarar för mätningarnas huvudresultat och utarbetar fullständigt beslutsunderlag.
 • Utvecklar mätnings- och beräkningsmetoder. Konstruerar och utvecklar matematiska och statistiska modeller.
 • Väljer beräkningsmetod och gör komplexa och djupgående beräkningar. Rapporterar och utvärderar resultat.
 • Leder uppdrag med att tolka byggnads- och vägritningar, göra beräkningar samt ansvarar för utsättningar i anslutning härtill.
 • Ansvarar för fotogrammetrisk bearbetning.
 • Ansvarar för tolkning av geografiska data, fältkontroller och karteringsuppgifter.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Lantmätare (2164)
2 Matematiker (2121)
3 Statistiker (2122)
4 Kartingenjörer inkl. GIS-ingenjörer, karttekniker m.fl. (3117)
5 Civilingenjörer (2164)
6 Ingenjörer och tekniker (3119)
7 Mätbiträden, anläggning (7114)
X Annat
X Chef (159)