48 Ekonomiarbete

Arbetsinnehåll

 • Arbeta med redovisning, planering och rådgivning i redovisningsfrågor, bokslut, löpande redovisning och avstämning.
 • Arbeta med ekonomiadministration, kund- och leverantörsreskontra, kassa-, kredit- och kravverksamhet.
 • Planera, arbeta med och följa upp budget och ekonomisk styrning.
 • Arbeta med framtagande av underlag till budget, redovisning och bokslut.
 • Planera och genomföra ekonomiska och administrativa utredningar och analyser samt följa upp resultat.
 • Utreda kapitalbehov och finansieringsalternativ, förvalta tillgångar och sköta försäkringsfrågor. Utarbeta riktlinjer för kredit- och kravverksamhet.
 • Arbeta med innehållet i ekonomisystem utifrån ett verksamhetsperspektiv.
 • Arbeta med övergripande planering och samordning av intern administrativ verksamhet som förutom ekonomiarbete även omfattar andra verksamhetsområden.
 • Vara sakkunnig vid upphandlingar och inköp som rör ekonomisystem.

Avgränsningar

 • Teknisk drift av ekonomisystem förs till arbetsområde 45.
 • Teknisk förvaltning och utveckling av ekonomisystem förs till arbetsområde 46.
 • HR- och personalarbete förs till arbetsområde 47.
 • Internadministrativt servicearbete och verksamhetsutvecklingsarbete samt verksamhetscontrollerfunktionen förs till arbetsområde 53.
 • Extern och intern revision förs till arbetsområde 55.
 • Upphandling av ekonomisystem förs till arbetsområde 56.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

Utför delmoment i arbetsuppgifter som anges inom nivå 2, till exempel:

 • Gör kontosammanställningar inför budget.
 • Har hand om kontantkassa och gör avstämningar.
 • Konterar och stämmer av konton mot kunder och leverantörer. Kontrollerar och registrerar bland annat fakturor, inbetalningar och räntedebiteringar.
 • Sköter inventarieregister.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Arbetar med bokföring med ansvar för hantering, avstämning och framtagande av underlag.
 • Gör kontoavslutningar med specifikationer och analyser. Gör råbalans för bokslut.
 • Arbetar med kund- och leverantörsreskontra, fakturering, avstämning samt löpande kravverksamhet.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Gör interna ekonomiska och administrativa utredningar. Analyserar och utvärderar utredningsresultat.
 • Analyserar, utvärderar och ställer samman budgetunderlag. Följer upp budgetutfall, utreder och kommenterar avvikelser. Gör inkomst- och utgiftsprognoser. Gör beräkningar och bedömningar för periodisering av utgifter och inkomster eller kostnader och intäkter. Gör periodbokslut och tar fram underlag för årsbokslut.
 • Ger ekonomisk rådgivning. Arbetar med löpande redovisning samt ger råd och stöd i redovisningsfrågor.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ansvarar för hela eller delar av ekonomiarbetet på myndigheten i samråd med revisor, överordnad chef, verksledning eller motsvarande.
 • Planerar, förbereder och genomför omfattande och komplexa ekonomiska och administrativa utredningar. Analyserar och utvärderar utredningsresultat.
 • Samordnar och följer upp budgetarbete. Analyserar och utvärderar budgetunderlag.
 • Sakkunnig vid utveckling av ekonomisystem utifrån ett verksamhetsperspektiv.
 • Ger ekonomisk rådgivning i komplexa frågor, ansvarar för bokföring, redovisning och årsbokslut.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Ansvarar för myndighetens ekonomiarbete med planering, redovisning, bokslut, budget och finansieringsfrågor.
 • Arbetar strategiskt med ekonomiskt utvecklings- och utredningsarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Utvärderar och föreslår finansieringsalternativ, till exempel i samband med omfattande investeringar.
 • Analyserar och styr kapitalflöde.
 • Planerar, samordnar och följer upp den ekonomiska redovisningen och gör bokslut.
 • Bidrar med ekonomiskt perspektiv i verksamhetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Ekonomichefer och administrativa chefer (121)
2 Kvalificerade ekonomihandläggare, budget och analys (2411)
3 Controller (2412)
4 Finansanalytiker (2413)
5 Redovisningsekonomer m.fl. (3313)
6 Bokförings-, redovisnings- och ekonomiassistenter (4111)
7 Traders och fondförvaltare (2414)
8 Övriga kvalificerade ekonomer/handläggare (2419)
X Annat
X Chef (121)