29 Gränsövervakningsarbete

Till detta arbetsområde förs huvudsakligen befattningar inom Tullverket och Kustbevakningen som leder, planerar eller utför sådant tull- eller kustbevakningsarbete som innebär utövande av befogenheter som tull- respektive kustbevakningstjänsteman. Med befogenheter för tull- respektive kustbevakningstjänsteman avses de särskilda befogenheter som huvudsakligen – enligt Tullagen, Tullförordningen, Lagen om straff vid varusmuggling, Lagen om Tullverkets befogenheter mot ett annat land inom Europeiska unionen eller Lagen om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning – tillkommer den som enligt arbetsordningen för Tullverket respektive Kustbevakningen är att anse som tull- eller kustbevakningstjänsteman.

Arbetsinnehåll

 • Planera, genomföra och följa upp tull- och kustbevakningsverksamhet avseende gränsövervakning.
 • Bedriva övervakningsverksamhet som avser bland annat person- och varukontroll inom ramen för Schengensamarbetet.
 • Kontrollera resandes bagage, transportmedel, gods och uppgifter.
 • Genomföra spaning, analys- och underrättelsearbete.
 • Utföra sjötrafikövervakning, fiskeövervakning, sjöräddningsverksamhet, miljöövervakning, oljebekämpning till sjöss, kontroll av farligt gods och lastsäkring samt landnings- och kvalitetskontroll av fisk i hamnar.
 • Genomföra förundersökningar och brottsutredningar som Tullverket och Kustbevakningen är skyldiga att göra.

Avgränsningar

 • Tulltaxerings- och revisionsarbete förs till arbetsområde 55.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

Utför under ledning delmoment i de arbetsuppgifter som anges inom nivå 2.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Kontrollerar resandes bagage, transportmedel, gods och uppgifter.
 • Utför kustbevakningsarbete i och från Kustbevakningens rörliga enheter, såsom sjötrafikövervakning, fiskeövervakning, sjöräddningsverksamhet, miljöövervakning och oljebekämpning till sjöss.
 • Utför kontroll av farligt gods och lastsäkring.
 • Utför person- och varukontroll enligt Schengensamarbetet.
 • Utför spaning och analysarbete.
 • Utreder enklare brott, medverkar i brottsutredningar.
 • Svarar för praktisk arbetsledning.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Ansvarar för löpande verksamhet där arbetsuppgifterna i huvudsak är av likartad karaktär.
 • Genomför brottsutredningar.
 • Leder förundersökningar av enklare beskaffenhet.
 • Genomför riskanalyser och underrättelsearbete.
 • Genomför utredningar som underlag för normgivning eller förhandlingar i internationella organ.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ansvarar för löpande verksamhet som omfattar mer komplexa arbetsuppgifter.
 • Leder förundersökningar.
 • Genomför mer komplexa brottsutredningar.
 • Genomför mer komplexa utredningar som är underlag för normgivning eller förhandlingar i internationella organ.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med gränsövervakningsarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Genomför internationella förhandlingar.

Se även generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Tulltjänstemän (3351)
2 Kustbevakningstjänstemän (3351)
3 Passkontrollanter (5413)
X Annat
X Chef (159)