34 Medicinskt arbete

Arbetsinnehåll

 • Utföra eller biträda vid medicinsk undersökning och tandvård, ställa diagnos samt behandla, rehabilitera och vårda patienter.
 • Utföra hälsoundersökning och ange lämpliga åtgärder.
 • Ge fysioterapeutisk behandling.
 • Medverka vid utredning och utveckling av arbetsmiljöfrågor.
 • Undervisa i hälsovårds-, arbetsmiljö- och olycksfallsfrågor.
 • Utreda behov av samt utveckla och genomföra friskvårdsaktiviteter.
 • Utföra rättsmedicinska undersökningar och utredningar.
 • Lämna påföljdsförslag till domstolar i samband med personutredningar samt göra risk- och återfallsbedömningar på klienter.

Avgränsningar

 • Tillsyns- och inspektionsarbete förs till arbetsområde 11.
 • Laboratoriearbete eller forsknings- och utvecklingsarbete med medicinsk inriktning förs till arbetsområde 15.
 • Socialt och kurativt arbete förs till arbetsområde 37.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Biträder läkare, sjuksköterskor eller fysioterapeuter vid undersökning och behandling av patienter. Förbereder undersökningsrum, utrustning och patienter. Vårdar materiel. Desinficerar.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Behandlar och vårdar patienter. Biträder vid undersökningar och operationer. Ställer i ordning och använder medicinteknisk apparatur. Ansvarar för medicinering. Utför till exempel röntgen-, EKG-, blodtrycks-, syn- och hörselundersökningar.
 • Gör konditionstester och utformar individuella motionsprogram.
 • Genomför enklare fysioterapeutisk behandling.
 • Utför tandhygieniskt arbete.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utför vård och behandling samt genomför utbildning och ger information inom särskilt kompetensområde. Utför undersökningar, bedömer och rapporterar undersökningsresultat.
 • Ställer diagnos och genomför fysioterapeutisk behandling.
 • Analyserar arbetsplatser enskilt eller tillsammans med läkare, sjuksköterska och skyddsingenjör och föreslår ergonomiska förbättringar.
 • Biträder vid akutfall och ställer diagnos.
 • Utför under handledning undersökningar, ställer diagnos och behandlar. Gör journalanteckningar, skriver intyg och utlåtanden.
 • Utför kvalificerad tandhygienisk patientbehandling.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Arbetar med organisations-, vård- och metodutveckling.
 • Utför undersökningar, analyserar, ställer diagnos och behandlar in- och utvärtes. Gör journalanteckningar, skriver intyg och utlåtanden.
 • Deltar tillsammans med sjuksköterska, fysioterapeut och skyddsingenjör i arbetsplatsundersökningar. Utreder och föreslår förebyggande åtgärder.
 • Utför tandbehandling.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Utför som ansvarig specialist undersökningar, analyserar, ställer diagnos och behandlar in- och utvärtes. Gör journalanteckningar, skriver intyg och utlåtanden.
 • Lämnar råd i samband med arbetsplatsundersökningar och arbetsplatsutredningar.
 • Utför fullständig tandbehandling.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Läkare (2219)
2 Tandläkare (2260)
3 Tandhygienister (3250)
4 Sjukgymnaster (2272)
5 Sjuksköterskor (2239)
6 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. (5349)
7 Tandsköterskor (5350)
8 Rättsmedicinska assistenter, sterilbiträden (5349)
X Annat
X Chef (151)