54 Kontorsservicearbete

Arbetsinnehåll

 • Arbeta med kontorsservice och i reception, inklusive arbete i telefonväxel.
 • Sköta lokaler och dess utrustning samt larmmottagning och uppföljning.
 • Hantera återvinningssystem.
 • Ta emot felanmälningar, göra enklare reparationer samt underhålla vissa kontorsmaskiner.
 • Beställa material, utrustning och externa tjänster samt sköta leverantörskontakter.
 • Hantera post.
 • Arbeta med kontorstryckeriarbete och kopiering.

Avgränsningar

 • Registratorsfunktion och andra internadministrativa arbetsuppgifter förs till arbetsområde 53.
 • Inköps- och upphandlingsarbete förs till arbetsområde 56.
 • Service och underhåll av tekniska produkter förs till arbetsområde 60.
 • Fastighetsförvaltning förs till arbetsområde 75.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Sköter posthantering och kontorsförråd.
 • Har hand om kontorsutrustning inklusive enklare reparationer.
 • Arbetar med kopiering och kontorstryckeri.
 • Arbetar i telefonväxel.
 • Arbetar i reception.
 • Beställer kontorsmaterial inom ett bestämt sortiment som köps kontinuerligt och har kontakter med leverantörer eller motsvarande.
 • Bevakar leveranser av kontorsmaterial och kontrollerar fakturor.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

Utför motsvarande arbetsuppgifter som i nivå 1 men har uppgifter som förutsätter ett utökat eget ställningstagande. Kan även innehålla ett delegerat arbetsledningsansvar.

 • Tar in offerter, pris- och leverantörsuppgifter samt väljer leverantörer av kontorsmaterial.
 • Bevakar leveranser och betalningar, sköter bland annat kontakter med leverantörer, interna enheter, banker, transport- och speditionsföretag.
 • Sköter integrerade system för planering, förråds- och lagerredovisning, lagerstyrning samt leveransbevakning av kontorsmaterial.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

Utför ungefär samma arbetsuppgifter som inom lägre nivåer, men mångsidigheten i arbetsuppgifterna är särskilt uttalad.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Radiooperatörer, -expeditiörer (3521)
2 Övrig kontorspersonal (4119)
3 Receptionister (4225)
4 Telefonister (4223)
5 Kontorsvaktmästare m.fl. (9622)
6 Tryckeriarbetare (9622)
X Annat
X Chef (129)