64 Arbete inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

Arbetsinnehåll

 • Arbeta med praktisk förvaltning samt arbetsledning inom skogs- bruks-, lantbruks- och trädgårdsområden.
 • Utföra skogsavverkning och skogsvård. Här ingår även skogsmaskinförare.
 • Sköta jordbruksodling, trädgårdsodling och parkanläggning.
 • Övervaka jaktmarker och fiskevatten, ha hand om vilt- och vattenvård.
 • Arbeta med uppfödning, skötsel och dressering av djur. Här ingår även försöksdjursuppfödare vid forskningsinstitution.
 • Arbeta inriktat på areell produktion och förvaltning.
 • Inventering av djur- och växtslag.

Avgränsningar

 • Avels- och avelshygieniskt arbete förs till arbetsområde 35.
 • Naturvårds- och miljöskyddsarbete förs till arbetsområde 71.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Kör arbetsmaskiner och utför praktiskt arbete i samband med drift av lant- eller jordbruk.
 • Utför praktiskt arbete i samband med trädgårdsodling, skötsel av parkanläggning, vård och avverkning av skog.
 • Utför praktiskt arbete i samband med uppfödning, skötsel och dressering av djur.
 • Övervakar jaktmarker, har hand om viltvård samt jagar skadedjur och andra villebråd.
 • Övervakar fiskevatten samt utför praktiskt arbete vid inplantering och vatten- vårdsarbete.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Följer upp produktionsresultat och kostnader.

Utför motsvarande arbetsuppgifter som i nivå 1 men har uppgifter som förutsätter ett utökat eget ställningstagande. Kan även innehålla ett delegerat arbetsledningsansvar.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Föreslår samt medverkar vid beslut om verksamhetens mål och inriktning. Svarar för att organisation, metoder, utrustning och operationer fungerar effektivt samt ger förslag till förbättringar.
 • Har kontakter med kunder och leverantörer.
 • Medverkar vid beslut om åtgärder för att avhjälpa störningar i produktionen.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Följer upp verksamhet och bedömer lönsamhet.
 • Initierar samt medverkar vid beslut om verksamhetens mål, inriktning och omfattning.
 • Följer upp att organisation, metoder, utrustning och operationer fungerar effektivt.
 • Förhandlar med kunder och leverantörer.
 • Upprättar och följer upp skogsvårdsprogram, avverknings- eller transportplaner samt medverkar vid beslut om åtgärder för att avhjälpa störningar i produktionen.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Utarbetar förslag till produktionsstrategi samt fastställer ekonomiska, tekniska och sociala mål.
 • Följer upp verksamhetens resultat och totalproduktivitet.
 • Genomför förhandlingar som för verksamheten är av betydande ekonomisk eller principiell innebörd.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

0 Agronomer och hortonomer (2134)
1 Jägmästare (2135)
2 Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. (2134)
3 Skogsmästare och skogsvårdskonsulenter (2135)
4 Trädgårdsanläggare, parkarbetare (6113)
5 Djuruppfödare och djurskötare (6121)
6 Skogsbrukare, arbetsledare skogsbruk (6210)
7 Naturbevakare (2135)
8 Fiskare (6222)
9 Jägare (2135)
X Annat
X Chef (138)