43 Kulturmiljövård

Arbetsinnehåll

 • Planera, samordna och utvärdera kulturmiljövård.
 • Utöva tillsyn över kulturmiljövård. Värna om kulturvärden och verka för att hänsyn tas till kulturarvet i samband med att olika samhällsområden utvecklas.
 • Utveckla och bygga upp kunskap om kulturmiljön och kulturarvet.
 • Informera och förmedla kunskap om kulturarv, kulturmiljöer och kulturmiljövård samt visa de kulturmiljöer som myndigheten förvaltar.
 • Samla och utveckla kunskaper om hur man praktiskt går tillväga för att bevara kulturarvet i byggnader, kyrkliga inventarier och museiföremål.
 • Planera och genomföra kulturhistoriska och arkeologiska undersökningar.
 • Handlägga kulturmiljöärenden.
 • Vara sakkunnig vid upphandlingar och inköp.

Avgränsningar

 • Forsknings- och utvecklingsarbete förs beroende på ämnesinriktning till arbetsområde 14, 15 eller 16.
 • Utbildningsarbete förs till arbetsområde 21.
 • Konservering av föremål förs till arbetsområde 42.
 • Informationsarbete förs till arbetsområde 49.
 • Upphandling förs till arbetsområde 56.
 • Fastighetsskötsel utan krav på särskild kompetens inom kulturmiljöområdet förs till arbetsområde 75.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Registrerar och sammanställer kulturmiljödata enligt instruktion.
 • Hjälper till vid vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
 • Hjälper till med markarbete och andra praktiska uppgifter vid arkeologiska undersökningar.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Gör beräkningar, redovisningar och utkast till enklare PM och skrivelser.
 • Registrerar, sammanställer och bearbetar kulturmiljödata.
 • Ger service till forskare, studerande och allmänhet.
 • Utför vård, underhåll och tillsyn av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
 • Medverkar i fältarbete vid arkeologiska undersökningar och inventering av kulturmiljöer.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Samlar in kunskap om kulturminnen och kulturmiljöer genom inventering, dokumentation och utredningar.
 • Bearbetar och analyserar kulturmiljödata. Medverkar i arbete med att bygga upp och utveckla informationssystem med kulturmiljödata.
 • Ger råd och service till forskare, studerande och allmänhet i frågor som berör kulturmiljöer och kulturarvet.
 • Handlägger frågor om vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
 • Planerar och administrerar visningar av kulturmiljöer.
 • Planerar, genomför och följer upp fältarbete vid arkeologiska och andra kulturhistoriska utredningar och undersökningar samt svarar för skriftlig rapportering.
 • Medverkar i arbete med att utveckla riktlinjer, allmänna råd och föreskrifter.
 • Handlägger kulturmiljövårdsärenden.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Planerar, genomför och följer upp projekt inom kulturmiljövård.
 • Planerar, genomför och följer upp mer komplexa utredningar som rör kulturminnen och kulturmiljöer.
 • Ansvarar för administrativ, ekonomisk och vetenskaplig planering samt uppföljning av arkeologiska och andra kulturhistoriska utredningar och undersökningar.
 • Handlägger komplicerade kulturmiljövårdsärenden.
 • Ansvarar för informationssystem med kulturmiljödata.
 • Utvecklar riktlinjer, allmänna råd och föreskrifter.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med verksamhet vid kulturmiljövårdande myndighet samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Har ett övergripande ansvar för planering, genomförande och uppföljning av arkeologiska och andra kulturhistoriska utredningar och undersökningar.
 • Initierar och utvärderar kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Antikvarier, konservatorer, övriga kvalificerade handläggare och utredare (2621)
2 Arkeologer m.fl. (2623)
4 Assistenter m.fl. (4410)
X Annat
X Chef (159)