55 Revisions- och granskningsarbete

Arbetsinnehåll

 • Planera, organisera och genomföra extern revision, till exempel bedöma förvaltning, analysera säkerheten i ekonomisystem samt granska redovisning.
 • Planera, organisera och genomföra intern revision, till exempel bedöma om ledningens intentioner följs, om redovisning sker enligt lagar och förordningar samt om resurser utnyttjas ändamålsenligt.
 • Planera, organisera och genomföra offentliga revisioner, till exempel svara för revision av effektiviteten i offentliga åtaganden samt i myndigheternas verksamhet och administration.
 • Planera, organisera och genomföra skattekontroll. Exempelvis utreda, besluta och verkställa skatteärenden, utföra skattegranskning och skatterevision, ge anvisningar i skatteärenden samt utveckla kontrollmetoder.
 • Planera, organisera och genomföra tullkontroll av import- och exportärenden. Exempelvis granska tulldeklarationer, utföra eftergranskning och tullrevision, ge anvisningar i tullärenden, kvalitetssäkra tullrutiner hos företag samt utveckla kontrollmetoder.

Avgränsningar

 • Processföring eller juridiskt utredningsarbete förs till arbetsområde 12.
 • Löpande service till allmänhet och företag förs till arbetsområde 13.
 • Brottsutredning som Tullverket eller Kustbevakningen är skyldiga att göra förs till arbetsområde 29.
 • Utredning av skattebrott förs till arbetsområde 31.
 • Brottsutredning inom polisväsendet förs till arbetsområde 30 eller 31.
 • Redovisningsarbete och ekonomicontrollerfunktionen förs till arbetsområde 48.
 • Verksamhetsutveckling och verksamhetscontrollerfunktionen förs till arbetsområde 53.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Samlar in och kompletterar granskningsmaterial. Granskar, stämmer av och bearbetar.
 • Hanterar bland annat löpande inkomna ansökningar och deklarationer som inte fordrar utredning. Medverkar i grundkontrollen där utredning och lagtillämpning följer skriftliga eller muntliga arbetsrutiner och där besluten är av expeditionskaraktär.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Granskar rutiner och bokföringsmaterial, bedömer granskningsresultat samt anpassar den fortsatta granskningen till resultatet av bedömningarna. Föreslår ändringar i granskningsprogram. Genomför och avrapporterar granskningen av mindre revisionsområden.
 • Gör enklare utredningar och omprövningar samt beslutar i skatteärenden där uppgifterna i huvudsak hämtas genom skriftväxling, personkontakter och litteratur.
 • Medverkar vid utarbetande av insamlings- och bearbetningsrutiner. Deltar vid insamling samt granskar och bedömer utredningsmaterial.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Samordnar och deltar i granskningsarbete. Skriver granskningsrapporter och medverkar i framtagande av granskningsplaner.
 • Medverkar i revisionsarbete och genomförande av revision samt revisionsprojekt. Skriver gransknings- och revisionspromemorior samt ger råd ifråga om redovisning och avstämningar.
 • Utreder samt handlägger skatteärenden och omprövningar. Lämnar information om skattelagstiftning till allmänhet och företag.
 • Medverkar vid taxerings- och momsbesök. Gör fastighetsbesiktningar.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Skriver mer komplexa granskningsrapporter. Ger förslag till granskningsprogram och förslår ändringar i granskningsplaner.
 • Planerar och genomför revisionsarbete samt revisionsprojekt. Skriver gransknings- och revisionspromemorior. Ger råd ifråga om redovisning och avstämningar som kräver högre grad av bedömning.
 • Utreder samt handlägger skatteärenden och omprövningar av mer komplex karaktär. Medverkar vid granskning av stora företag. Lämnar mer omfattande samt även riktad information till allmänhet och företag.
 • Gör taxerings- och momsbesök. Genomför mer omfattande fastighetsbesiktningar.
 • Genomför skatterevisioner av små och medelstora företag eller medverkar i mer komplexa skatterevisioner.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Gör granskningsprogram, skriver revisionspromemorior samt föreslår ändringar i revisionsplaner av mer komplex och djupgående karaktär. Har ett omfattande avrapporteringsansvar.
 • Initierar, planerar, genomför samt följer upp komplexa och djupgående revisionsprojekt. Utformar riktlinjer för insamling och bearbetning. Utarbetar slutrapport och beslutsunderlag.
 • Bedömer effektivitet i kontroll- och rapportsystem. Medverkar vid internationella sammanhang.
 • Utreder samt handlägger skatteärenden och omprövningar av komplex och djupgående karaktär.
 • Utvecklar kontrollmetoder och ger metodstöd.
 • Genomför självständigt skatterevision av stora företag eller revisioner i samverkan med polis och åklagare.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Revisorer internt och externt (2411)
2 Skattehandläggare (3352)
3 Redovisningsekonomer m.fl. (3319)
4 Övriga kvalificerade ekonomer/handläggare (2419)
5 Redovisningsassistenter m.fl. (4111)
X Annat
X Chef (159)