44 Form-, ljus-, ljud- och bildarbete

Arbetsinnehåll

 • Formge och designa produkter.
 • Teckna, till exempel skapa idé- och layoutlösningar, omslag, illustrationer och diagram till broschyrer.
 • Utföra teknisk teckning, till exempel göra perspektiv- och röntgenteckningar.
 • Utarbeta förslag samt utforma utställningar och skyltningar.
 • Ljussätta och fotografera vid stillbild och rörlig bild. Här ingår även att framkalla, förstora och kopiera.
 • Ta upp, bearbeta och överföra ljud.
 • Animera och modellera.
 • Göra illustrationer.
 • Göra 3D-simuleringar av utställningar i lokaler med mera.
 • Vara sakkunnig vid upphandlingar och inköp.

Avgränsningar

 • Upphandling förs till arbetsområde 56.
 • Industridesign, där tekniska frågor dominerar förs till 66.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Tecknar enkla omslag, illustrationer och diagram enligt instruktion.
 • Monterar texter och bilder, gör enklare perspektivteckningar, sammanställer och monterar skyltning och dekorer.
 • Fotograferar för till exempel register och kataloger där bland annat ljusförhållanden och avståndsinställning är givna.
 • Assisterar vid kameraarbete och utför service på filmutrustning.
 • Kopierar till exempel film där bildoriginal är av likartad typ.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Komponerar och tecknar förslag till omslag, illustrationer, diagram samt broschyrer.
 • Utarbetar förslag till dekorering och arrangemang avseende utställningar, montrar eller skyltningar.
 • Sätter upp färdiga utställningar där speciella monterings-, lokal och ljusförhållanden måste beaktas.
 • Genomför stillbildsfotografering av motiv med begränsade krav på bildkomposition och ljussättning.
 • Framkallar och kopierar olika typer av original.
 • Tar upp, bearbetar och överför ljud.
 • Ansvarar för skötsel av bildarkiv och bilddatabas.
 • Utför mindre layoutarbeten.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Medverkar vid planering och genomförande av uppdrag.
 • Skapar idéer och föreslår lösningar. Framställer omslag, gör original och formger enligt instruktion utställningar.
 • Utför fotografering eller ljudtekniskt arbete med uttalade krav på konstnärligt utförande. Finner nya lösningar och gör efterbearbetningar.
 • Utför framkallning och kopiering som innefattar bildbedömning, bildval och bildkomposition.
 • Utför animering, modellering och rekonstruktioner.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Planerar och genomför uppdrag.
 • Skapar idéer och lösningar samt framställer omslag, gör original och dekorerar utställningar.
 • Gör bildbedömning, bildval och bildkomposition.
 • Framställer illustrationer.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Formulerar och preciserar problem och uppdrag.
 • Gör upp riktlinjer för arbetets uppläggning, organisation och samordning.
 • Initierar och medverkar vid beslut om tekniska metoder och utrustning.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Grafisk formgivare (2172)
2 Fotografer (3431)
3 Ljus-, ljud- och scentekniker (3522)
4 Tecknare, illustratörer, dekoratörer och webbdesignare (3432)
5 Redigerare (2432)
6 Grafiker, prepress, sättare (7321)
7 Grafiker, tryckare (7322)
8 Designer inom spel och digitala medier (2173)
9 Bild- och sändningstekniker (3521)
A Bildkonstnärer m.fl (2651)
X Annat
X Chef (159)