47 HR- och personalarbete

Arbetsinnehåll

 • Arbeta med löneadministration, sammanställa underlag till löneutbetalning och ta fram lönestatistik.
 • Arbeta med rekrytering, introduktion, befordran och omställning.
 • Operativt och strategiskt stöd till ledning och formellt personalansvariga chefer. Bidra med strategiskt HR-perspektiv i verksamhetens övergripande processer.
 • Arbeta med utredning, analys och utveckling som rör kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsrättsliga frågor, klassificering och förhandlingar.
 • Arbeta med arbetsgivarfrågor som rör kompetensförsörjning, lönebildning, lönepolitik, avtalsförhandlingar och samverkan.
 • Arbeta med frågor om pension och försäkringar.
 • Arbeta med arbetsmiljöfrågor, frisk- och hälsovård samt rehabilitering.
 • Arbeta med innehållet i HR- och lönesystem utifrån ett verksamhetsperspektiv.
 • Vara sakkunnig vid upphandlingar och inköp som rör HR- och lönesystem.

Avgränsningar

 • Teknisk drift av HR- och lönesystem förs till arbetsområde 45.
 • Teknisk förvaltning och utveckling av HR- och lönesystem förs till arbetsområde 46.
 • Löneadministration i kombination med bokförings- och kassaarbete förs till arbetsområde 48.
 • Verksamhetsutvecklingsarbete förs till arbetsområde 53.
 • Upphandling av HR- och lönesystem förs till arbetsområde 56.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

Utför delmoment i arbetsuppgifter som anges inom nivå 2, till exempel:

 • Registrerar och sköter utbetalning av löner. Gör kvalitetskontroller.
 • För register, anmäler förändringar, registrerar ansökningshandlingar, sammanställer löne- och personalstatistik.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Arbetar med löneuträkningar.
 • Tar fram löne- och personalstatistik, till exempel underlag för löneanalys.
 • Lämnar upplysningar till anställda om vad som gäller beträffande anställningsvillkor.
 • Hanterar löpande pensions- och försäkringsfrågor.
 • Administrerar schemaläggning .
 • Arbetar med personaladministrativt stöd.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utreder och följer upp frågor inom kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsrättsliga frågor, klassificering och förhandlingar.
 • Arbetar med rekryterings- och anställningsfrågor.
 • Tar fram och bearbetar underlag inför löne- och villkorsförhandlingar samt samverkan.
 • Arbetar med frågor om pension och försäkringar.
 • Arbetar med frågor som rör arbetsmiljö, frisk- och hälsovård samt rehabilitering.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Planerar, genomför och följer upp utredningar och analyser som rör kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsrättsliga frågor, klassificering, och förhandlingar.
 • Arbetar med arbetsmiljöfrågor som innebär kvalificerad rådgivning och stöd.
 • Arbetar med mer komplexa pensionsärenden och utreder möjligheter till rehabilitering.
 • Arbetar med löne- och villkorsförhandlingar samt samverkan.
 • Sakkunnig vid utveckling av HR- och lönesystem utifrån ett verksamhetsperspektiv.
 • Bidrar med HR-perspektiv i verksamhetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med arbetsgivarfrågor samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Gör prognoser och planerar för kompetensförsörjningsbehov, föreslår beslut i komplexa personalfrågor.
 • Genomför arbetsrättsliga förhandlingar.
 • Utformar policy och mål för arbetsmiljö och samordnar samt handleder i komplexa personalfrågor.
 • Ansvarar för HR-perspektiv i verksamhetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Personalchefer (122)
2 Personalkonsulenter och personalhandläggare (2423)
3 Löneadministratörer, löne- och personalassistenter, lönekontorister m.fl. (4112)
4 Hälsopedagog/friskvårdskonsulent (3424)
X Annat
X Chef (122)