67 Arkitektarbete, fysisk planering och anläggningskonstruktion

Arbetsinnehåll

 • Projektera eller konstruera inredning, hus-, väg-, järnvägs-, mark-, vatten- och linjebyggnad samt installationer i byggnader. Hit hör även geotekniskt arbete i samband med byggnation. I arbetet ingår att upprätta program och skisser, analysera alternativa lösningar, utarbeta bygg- och marktekniska handlingar, upprätta kostnadskalkyler, upphandlingsplaner, upprätta, infordra och bedöma anbud, genomföra teknisk och ekonomisk kontroll under uppförandeskedet.
 • Arkitektoniskt utforma idéer och detaljskisser vid projektering för byggnad, inredning eller markanläggning när det gäller bruksmässiga, ekonomiska, tekniska och estetiska krav.
 • Utreda och analysera genom att ta fram uppgifter om mark- och vattenanvändning och andra förhållanden av betydelse för till exempel fysisk planering, byggande och naturresurshushållning.
 • Besluta i och handlägga plan-, byggnads- och andra tillståndsärenden som rör mark- och vattenanvändning.
 • Rita förslags- och bygghandlingar samt detaljritningar utifrån skisser eller utkast, rita och måla kartor, göra modeller och materialsammanställningar.
 • Ge råd till och svarar på frågor från de som upprättar planer, eller hanterar lov- och tillsynsärenden.

Avgränsningar

 • Upphandling förs till arbetsområde 56.
 • Tekniskt projekteringsarbete som inte har direkt anknytning till anläggningsområdet förs till arbetsområde 66.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Renritar och färglägger planer, förslagshandlingar, bygg- och installationsritningar, kartor och diagram.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Ritar och färglägger planer, förslags- och huvudhandlingar samt byggnadsritningar.
 • Bygger och visualiserar modeller av mark, hus eller inredningar.
 • Gör enklare måttsättningar, sammanställningar och funktionsstudier.
 • Gör bland annat enklare konstruktions- och mängdberäkningar, kostnadsuppskattningar samt upprättar planer.
 • Ger råd och svarar på planfrågor av rutinkaraktär.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

Arbetet avser objekt som allmänt sett är av begränsad komplexitet.

 • Utformar och tar fram ritningar avseende planer och detaljer. Höjdsätter, måttsätter, ger förslag till inredning, ytbeklädnad eller markbeläggning och växtmaterial. Upprättar materialbeskrivning, mängdförteckning och teknisk beskrivning.
 • Sammanställer förutsättningar och förhållanden vid fysisk planering, byggande och naturresurshushållning. Utarbetar illustrations- och modellskisser samt koncept till planförslag. Gör kostnadssammanställningar.
 • Beräknar, konstruerar och ritar i enlighet med normer och föreskrifter. Upprättar material-, arbets- och teknisk beskrivning. Utför ibland teknisk och funktionell kontroll under uppbyggnadsfasen.
 • Analyserar digitalt planeringsunderlag och detaljplaner.
 • Granskar, handlägger och föredrar planärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Beslutar i enkla ärenden.
 • Ger råd och svarar på planfrågor. Gör delmoment i att ta fram vägledningar.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

Arbetet avser objekt som allmänt sett är av normal komplexitet.

 • Utformar och tar fram ritningar avseende planer och detaljer. Höjdsätter, måttsätter, ger förslag till inredning, ytbeklädnad eller markbeläggning och växtmaterial. Upprättar materialbeskrivning, mängdförteckning och teknisk beskrivning.
 • Sammanställer förutsättningar och förhållanden vid fysisk planering, byggande och naturresurshushållning. Utarbetar illustrations- och modellskisser samt koncept till planförslag. Gör kostnadssammanställningar.
 • Beräknar, konstruerar och ritar i enlighet med normer och föreskrifter. Upprättar material-, arbets- och teknisk beskrivning. Utför ibland teknisk och funktionell kontroll under uppbyggnadsfasen.
 • Analyserar digitalt planeringsunderlag och detaljplaner.
 • Granskar, handlägger, föredrar och beslutar planärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken.
 • Ger råd, svarar på planfrågor, tar fram vägledningar, handleder och utbildar.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

Arbetet avser objekt och planer som allmänt sett är av hög komplexitet.

 • Analyserar projekt- och projekteringsförutsättningar, utarbetar alternativa förslag, utformar förslag till arkitektoniskt och tekniskt möjliga lösningar utifrån bedömning av olika alternativ. Tar fram anbud, upprättar bygghandlingar och upphandlingsplan samt bedömer anbud och rekommenderar entreprenör.
 • Sammanställer förutsättningar vid fysiskt planeringsarbete, analyserar alternativa handlingsprogram, upprättar illustrationsskisser samt utarbetar planer. Deltar i regel även i projekterings- och byggmöten och fattar beslut som rör projekteringsarbete.
 • Planerar, samordnar och följer upp projektarbete som avser fysisk planering, byggande och naturresurshushållning. Föredrar och beslutar i plan- och byggärenden samt mark- och vattenanvändningsfrågor.
 • Ansvarar för innehållet i vägledningar, handledning, kurser och konferenser.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Arkitekter och stadsplanerare (2161)
2 Civilingenjörer, bygg- och anläggning (2142)
3 Byggnadsingenjörer och -tekniker, väg- och lantmäteriingenjörer (3112)
4 Maskiningenjörer och -tekniker, väg- och lantmäteriingenjörer (3114)
5 Övriga civilingenjörer (2149)
6 Övriga ingenjörer och tekniker (3119)
7 Kvalificerade handläggare/utredare (2422)
X Annat
X Chef (134)