80 Trafik- och transportplanering

Arbetsinnehåll

 • Ansvara för att trafik- och transportbehov tillgodoses.
 • Utreda marknadsförhållanden och föreslå linjenät, turtäthet samt anskaffande av transportresurser.
 • Planera kundanpassade lösningar samt träffa avtal med kunder och transportörer. Föreslå transportväg och transportmedel.
 • Kontrollera avgångar och ankomster mot tidtabeller.
 • Prioritera och omplanera vid avvikelser.
 • Sakkunnig vid upphandling av tjänster.

Avgränsningar

 • Upphandling förs till arbetsområde 56.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Tar emot bokningar, utför lastplanering, planerar och dirigerar hämtning, beställer extra transportmedel. Kontrollerar genomförda transporter. Bokför kostnader.
 • Följer trafiken och lämnar information till passagerare.
 • Skriver, kontrollerar och kompletterar transportdokument, sköter löpande dokumenthantering. Gör sammanställningar och registrerar data. Övervakar godsavsändning.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Planerar och samordnar transport- eller speditionsuppdrag, väljer transportmedel och transportväg, gör kostnadskalkyler och kostnadsuppföljning. Utreder och handlägger reklamationer.
 • Utarbetar turlistor och transportscheman.
 • Dirigerar transportmedel och bevakar att tidplaner följs, gör omplaneringar.
 • Planerar och kontrollerar lastning.
 • Köper transporttjänster, granskar tulldokument, sköter kontakter med kunder och transportörer.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utarbetar linjer och rutter samt fastställer dessa med berörda interna och externa funktioner. Planerar transportmedel, personal, utrustning, förnödenheter och underhåll.
 • Kontrollerar avgångar och ankomster mot planering och trafikprogram.
 • Undersöker och föreslår transportlösningar, gör kalkyler, medverkar i förhandlingar med kunder, leverantörer och transportörer.
 • Har hand om fraktsättning och fraktbrev.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Utarbetar linjer och rutter samt fastställer dessa med berörda interna och externa funktioner.
 • Medverkar i utveckling av metoder och utrustning.
 • Kontrollerar avgångar och ankomster mot planering och trafikprogram. Gör omplaneringar och prioriteringar vid avvikelser, ger instruktioner till berörda interna och externa funktioner. Hyr in extra resurser.
 • Bedömer och fastställer transportlösningar, förhandlar med kunder, leverantörer och transportörer.
 • Kontrollerar fraktsättning och fraktbrev.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med trafik- och transportplanering samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder, utrustning och organisation.
 • Utreder olika linjealternativ från marknads-, teknisk- och ekonomisk synpunkt, gör analyser och lönsamhetskalkyler samt utarbetar trafikprogram.
 • Upprättar års- eller säsongsturlistor, planerar det praktiska genomförandet av linjer och ger instruktioner.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Drift- och verksamhetschefer (159)
2 Speditörer (3331)
4 Transportassistenter m.fl. (4323)
5 Trafikinformatörer (4221)
6 Reseadministratörer m.fl. (4119)
X Annat
X Chef (159)