10 Samhällsinriktat planerings-, utrednings- och förhandlingsarbete

Arbetsinnehåll

 • Arbeta med planering, utredning och förhandling som behandlar varierade områden, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten.
 • Formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner.
 • Samla in, bearbeta och analysera data samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.
 • Arbeta med produktion av statistik och statistikutredningar inom kärnverksamheten.

Avgränsningar

 • Myndighetsutövning med allmänrättslig inriktning förs till arbetsområde 11.
 • Juridiskt utredningsarbete förs till arbetsområde 12.
 • Verksamhetsinternt utvecklingsarbete, internadministrativa uppgifter samt omvärldsanalyser förs till arbetsområde 53.
 • Matematiskt och statistiskt beräkningsarbete samt metodstatistiskt utvecklingsarbete förs till arbetsområde 70.
 • Projektledning hänvisas till aktuellt arbetsområde.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Granskar och sammanställer bland annat handlingar och insamlat material.
 • Samlar in material samt genomför intervjuer eller motsvarande.
 • Gör enklare beräkningar, sammanställningar och diagram.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Gör utkast till enklare PM och redovisningar. Förbereder, handlägger och föredrar underlag för beslut samt fattar beslut där det finns utvecklade rutiner.
 • Genomför kvalificerat intervju- och spårningsarbete, fördelar intervjuarbete.
 • Medverkar vid utarbetande av rutiner för insamling och bearbetning. Gör beräkningar och sammanställningar.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Planerar, genomför och följer upp utrednings- och förhandlingsuppdrag. Samlar information, analyserar, utvärderar och rapporterar utredningsresultat.
 • Utreder, handlägger och beslutar eller föredrar förslag till beslut.
 • Analyserar och rapporterar om händelser eller skeenden, till exempel politiska, ekonomiska, kulturella eller biståndsrelaterade.
 • Deltar i beredningsarbete och samarbete med externa parter såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Initierar och medverkar vid utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Planerar, genomför och följer upp mer komplexa utrednings- och förhandlingsuppdrag. Samlar information, analyserar, utvärderar och rapporterar utredningsresultat.
 • Utreder, handlägger och beslutar eller föredrar förslag till beslut i mer komplexa ärenden.
 • Analyserar och rapporterar om mer komplexa händelser och skeenden, till exempel politiska, ekonomiska, kulturella eller biståndsrelaterade.
 • Medverkar i och upprätthåller externa kontakter såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med utrednings- och förhandlingsverksamhet samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Planerar, genomför och följer upp komplexa och djupgående utrednings- och förhandlingsuppdrag.
 • Utvecklar och handlägger komplexa och djupgående frågor som ofta har inslag av verksamhetsövergripande påverkan.
 • Analyserar, utvärderar och rapporterar utredningsresultat samt beslutar eller ger förslag till beslut i frågor som ofta har inslag av verksamhetsövergripande påverkan.
 • Upprätthåller och utvecklar externa kontakter såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Statistiker (2122)
2 National- och samhällsekonomer (2415)
3 Sociologer, kulturgeografer (2623)
4 Analytiker/utredare och kvalificerade rådgivare/handläggare (2422)
5 Administrativa assistenter/handläggare (3359)
6 Intervjuare, granskare och kodare (4226)
X Annat
X Chef (123)