12 Juridiskt utredningsarbete

Arbetsinnehåll

 • Planera, samordna och följa upp juridiskt utredningsarbete och processföring avseende fördjupad och tolkningsinriktad rättstillämpning.
 • Följa rättsutvecklingen och ge råd i juridiska frågor, genomföra utredningar och förhandlingar, upprätta samt granska kontrakt och avtal, föra processer samt i övrigt bevaka myndighetens och allmänhetens juridiska intressen.
 • Utreda och pröva förutsättningar i frågor med juridisk inriktning.
 • Text- och innehållsmässigt utforma, skriva samt granska lagar, förordningar och föreskrifter.

Avgränsningar

 • Utredning, beredning och handläggning av samhällsinriktade områden förs till arbetsområde 10.
 • Utrednings-, inspektions-, tillsynsarbete och generell rättstillämpning med allmänrättslig inriktning förs till arbetsområde 11.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Lämnar råd och upplysningar inom sakområdet.
 • Granskar, rimlighetsbedömer samt kompletterar handlingar och utredningsmaterial enligt allmänna anvisningar och utvecklade rutiner.
 • Utreder och handlägger juridiska ärenden som i huvudsak är av likartad karaktär.
 • Förbereder och föredrar förslag till beslut samt fattar beslut i fall där det finns utvecklade rutiner.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Granskar och tolkar avtal och bestämmelser.
 • Utreder, handlägger och beslutar eller utformar och föredrar förslag till beslut i juridiska ärenden.
 • Upprättar kontrakt och avtal.
 • Deltar i beredningsarbete såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Utarbetar och granskar förslag till lagar och förordningar.
 • Planerar och genomför mer komplexa juridiska utredningsuppdrag.
 • Förbereder och föredrar juridiska processer.
 • Genomför juridiska förhandlingar.
 • Upprättar mer komplexa kontrakt och avtal.
 • Medverkar i och upprätthåller externa kontakter såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med juridisk utredningsverksamhet samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Utarbetar, granskar, kompletterar och ger förslag till ny lagtext.
 • Planerar, genomför och följer upp juridiska utredningar som ofta har inslag av verksamhetsövergripande påverkan.
 • Genomför juridiska förhandlingar och processer.
 • Upprättar kontrakt och avtal som ofta har inslag av verksamhetsövergripande påverkan.
 • Upprätthåller och utvecklar externa kontakter såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Företags-, fastighets-, miljö och verksjurister m.fl. (2615)
2 Lantmätare (juridiska frågor) (2164)
3 Övriga jurister som skattejurister, processförare m.fl. (2619)
4 Assistenter/handläggare (juridiska frågor) (3342)
X Annat
X Chef (123)