57 Marknadsföring och försäljning

Arbetsinnehåll

 • Marknadsföra samt sälja varor och tjänster.
 • Planera samt genomföra reklamarbete och val av media.
 • Skriva offerter inklusive beräkning av resursåtgång och kostnader.
 • Arbeta med orderbehandling, bevakning av leveranser och hantering av förfrågningar.
 • Främja kultur, handel och investeringar samt synliggöra Sverige i utlandet.
 • Arbeta med utställningsverksamhet, evenemang, konferenser och mässor.

Avgränsningar

 • Kund- och medborgarservice förs till arbetsområde 13.
 • Utställningsverksamhet inom museiarbete förs till arbetsområde 42.
 • Ekonomisk uppföljning förs till arbetsområde 48.
 • Information och kommunikationsarbete förs till arbetsområde 49.
 • Arbetsinnehåll som i huvudsak består av faktura- eller orderhantering liksom administrativa uppgifter kring utställningar, evenemang, konferenser och mässor förs till arbetsområde 53.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

Utför delmoment i arbetsuppgifter som anges inom nivå 2.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

Arbetet avser ett varierat sortiment med tjänster och varor för olika ändamål men där priser och leveransvillkor vanligen är bestämda.

 • Ger information och råd om produkter utifrån kundernas behov.
 • Sammanställer och följer upp marknadsundersökningar.
 • Gör lönsamhetsberäkningar.
 • Skriver samt redigerar annonser och reklamtexter.
 • Beräknar resurskostnader och prissätter offerter alternativt granskar och kompletterar order.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Arbetet avser tjänster och varor där priser och leveransvillkor vanligen inte är bestämda i förhållande till produkt och volym. Utreder och föreslår kundanpassade lösningar efter kundernas behov.
 • Tar fram offerter.
 • Förhandlar samt sluter avtal om priser, volymer och leveransvillkor.
 • Sammanställer, analyserar samt utvärderar lönsamhet, marknader, målgrupper, konkurrensförhållanden och sortiment.
 • Föreslår säljstödjande åtgärder.
 • Planerar reklamåtgärder och väljer medier.
 • Utarbetar kalkylmetoder och beräknar resurskostnader alternativt granskar och kompletterar order.
 • Medverkar vid planering samt deltar i utställningar, evenemang, konferenser och mässor.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

Arbetet avser komplexa tjänster och varor som i regel måste anpassas till kundens särskilda behov och förutsättningar.

 • Utreder och utvecklar kundanpassade lösningar efter kundernas behov.
 • Svarar som produktansvarig för offertskrivning.
 • Förhandlar och sluter avtal.
 • Analyserar samt utvärderar bland annat lönsamhet, marknader, konkurrensförhållanden och sortiment.
 • Svarar för marknads- och kommunikationsplaner.
 • Utvärderar kalkylmetoder och order.
 • Planerar samt genomför omfattande utställningar, evenemang, konferenser och mässor.
 • Upprätthåller externa kontakter, såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med försäljning, reklam- eller kalkylarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Utreder och utvecklar kundanpassade lösningar efter kundernas behov.
 • Förhandlar om pris och övriga villkor samt sluter avtal som innehåller komplicerade finansieringsalternativ eller avser försäljning på utomnordiska marknader.
 • Analyserar marknadssituationer, verksamhetens resurser och externa faktorers utveckling.
 • Planerar och utvecklar till exempel marknadsstrategier och konkurrensmedel.
 • Analyserar reklamuppdrag och utvecklar marknadsföringsstrategi.
 • Utvecklar komplexa kalkylmetoder och upprättar hela kalkyler med lönsamhetsbedömningar för stora projekt.
 • Upprätthåller och utvecklar externa kontakter, såväl nationellt som internationellt.
 • Driver djupgående och omfattande projekt inom ansvarsområdet.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Försäljnings- och marknadschefer (125)
2 Marknadsanalytiker och marknadsförare (2431)
3 Säljare (3322)
4 Offertberedare, marknadsassistenter (4114)
5 Kvalificerade utredare/handläggare (2419)
6 Försäljningsassistenter m.fl. (4114)
7 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. (5230)
X Annat
X Chef (125)