26 Dömande verksamhet

Arbetsinnehåll

 • Ansvara för förberedande åtgärder i mål och ärenden.
 • Analysera bevis- och rättsfrågor.
 • Föredra mål och ärenden.
 • Delta som ledamot vid avgörandet av mål och ärenden.
 • Vara ordförande i rätten.
 • Upprätta domar och beslut.

Avgränsningar

 • Notarier, föredragande och beredningsjurister förs till arbetsområde 27.
 • Justitie- och regeringsråd klassificeras med koden 100000000.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Ansvarar för förberedelse, inklusive föredragning, av mål och ärenden i överrätt och underrätt.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Icke ordinarie domare med dömande uppgifter.
 • Förberedande arbete i Högsta domstolen och Regeringsrätten.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Ledamot i tingsrätt, förvaltningsrätt, hovrätt eller kammarrätt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

0 Lagman i hovrätt och kammarrätt (2612)
1 Fiskal i överrätt (2612)
2 Fiskal som tjänstgör i underrätt (2612)
3 Adjungerad ledamot och assessor (2612)
4 Justitiesekreterare (2612)
5 Rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt (2612)
6 Tekniska ledamöter (2612)
7 Hovrättsråd och kammarrättsråd (2612)
8 Vice ordförande i hovrätt och kammarrätt (2612)
9 Chefsrådman i tingsrätt och förvaltningsrätt (2612)
X Annat
X Chef (159)