75 Fastighetsförvaltning

Arbetsinnehåll

 • Förvalta ett visst fastighetsbestånd utifrån tekniska, ekonomiska och juridiska utgångspunkter.
 • Sköta hyresförhandlingar och upprätthålla hyresgästkontakter.
 • Planera och utföra drift och underhåll.
 • Sakkunnig vid upphandling av service- och underhållsentreprenader.

Avgränsningar

 • Intern lokalplanering förs till arbetsområde 54.
 • Upphandling förs till arbetsområde 56.
 • Lager- och förrådsförvaltning förs till arbetsområde 76.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Utför planerad drift. Tar emot felanmälningar samt utför och beställer till exempel reparationer i samråd med den som är husansvarig.
 • Deltar i utredningar som avser driftstörningar, medverkar vid myndighetsbesiktningar och funktionskontroller.
 • Sköter nyckelutlämning och visning av fastighet för konsulter och entreprenörer inför förestående arbeten.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Utför planerad drift och löpande underhåll samt energiuppföljning och driftoptimering.
 • Arbetsledningsansvar eller ansvarar speciellt för en uppgift inom ett distrikt eller förvaltningsområde, till exempel avseende energi-, styr-, regler- och ventilationsområdet eller brandlarm.
 • Planerar och medverkar i besiktningar och tillsyn av fastigheter.
 • Begär offerter och gör beställningar i mindre projekt i samråd med närmaste chef samt gör avrop på ramavtal. Bevakar driftfrågor och funktionalitet i större projekt.
 • Medverkar i budgetarbete för drift och underhåll samt miljö- och energifrågor.
 • Följer kontraktsåtaganden gentemot hyresgäster och har fortlöpande hyresgästkontakter.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Ansvarar för och följer upp förvaltningsområdets verksamhet och utveckling.
 • Ansvarar för mindre byggprojekt vid ombyggnader enligt fastställd budget.
 • Utvecklar och effektiviserar driften genom att upprätta mallar och införa system för drift och underhåll. Medverkar när driftavtal tecknas.
 • Upprättar underlag för underhållsplaner, drift- och underhållsbudget. Medverkar i uppföljningsarbete inom dessa områden.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Initierar och upprättar driftinstruktioner och driftkort samt relationshandlingar för installationer.
 • Ansvarar för driftavtal och har löpande kontakter med driftentreprenörer och andra leverantörer.
 • Identifierar, genomför och verifierar tekniska innovationer.
 • Rådger konsulter, entreprenörer och medarbetare i tekniska policyfrågor.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Ansvarar för och följer upp verksamhet inom ett förvaltningsområde.
 • Utvecklar fastighetsbeståndet tekniskt, ekonomiskt och kulturellt samt ansvarar för att lagar och myndighetskrav följs.
 • Marknadsför lokaler och upprättar hyreskontrakt.
 • Ansvarar för att det finns en effektiv driftorganisation.
 • Ansvarar för kontraktsåtaganden gentemot hyresgäster och löpande hyresgästkontakter.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Fastighetsförvaltare och intendenter  (3335)
2 Arbetsledare, fastighetsskötsel eller motsvarande  (5152)
3 Fastighetsskötare (5152)
4 Hantverkare samt fastighets- och drifttekniker (5152)
5 Driftingenjörer (3112)
X Annat
X Chef (135)