28 Exekutionsarbete och obeståndsrättsligt arbete

Arbetsinnehåll

 • Handlägga och besluta i utsökningsmål.
 • Genomföra tillgångsundersökningar innefattande bland annat att besluta om löneutmätning samt att verkställa utmätning, betalningssäkring, kvarstad och handräckningsbeslut. Granska efterlevnaden av meddelade näringsförbud. Ansöka om utlandshandräckning.
 • Handlägga och besluta i ärenden gällande betalningsföreläggande.
 • Företräda staten i lönegarantiärenden vid domstol.
 • Utöva tillsyn i konkurser.
 • Handlägga exekutiv försäljning och tvångsförsäljning av egendom.
 • Besluta om rättelse i utsöknings- och indrivningsdatabasen.
 • Handlägga och besluta i skuldsaneringsärenden.
 • Bedriva omvärldsbevakning och förebyggande kommunikation.
 • Delgivning.
 • Handlägga inbetalningar och nedsättningar.

Avgränsningar

 • Kund- och medborgarservice förs till arbetsområde 13.
 • Befattningar inom stödfunktioner förs till respektive arbetsområde.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Genomför efterforskningar av gäldenärens tillgångar och betalningsförmåga.
 • Handlägger löneexekution samt verkställer utmätningar från kontoret.
 • Registrerar inkomna verkställighetsansökningar samt prövar exigibiliteten.
 • Handlägger inbetalningar och nedsättningar.
 • Handlägger utlandshandräckning avseende fordonsskatt samt böter inom Norden.
 • Utövar Behörig myndighetsfunktion inom Norden.
 • Förbereder exekutiv försäljning av fast och lös egendom till exempel genom att utforma annonsmanus samt registrerar inkomna handlingar.
 • Handlägger ärenden gällande betalningsföreläggande.
 • Delgivning.
 • Administrerar och samordnar handläggningen av skuldsaneringsärenden.
 • Förbereder tillsyn i konkurser samt genomför tillsyn i enklare konkurser.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utreder förutsättningar för och genomför förrättningar hos gäldenärer.
 • Genomför exekutiv försäljning av fast och lös egendom.
 • Handlägger utlandshandräckning avseende underskott på skattekontot samt böter utanför Norden.
 • Utövar Behörig myndighetsfunktion utanför Norden.
 • Handlägger rättelseärenden samt beslutar om gallring.
 • Beslutar i mål om särskild handräckning.
 • Utreder och beslutar i mål om skuldsanering.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ansvarar för juridiskt stöd och styrning samt yttrar sig och fattar beslut i utsökningsmål.
 • Beslutar om tvingande skuldsanering samt beslutar om omprövning av skuldsaneringsbeslut.
 • Beslutar i mål om särskild handräckning.
 • Utreder, granskar, yttrar sig och fattar beslut i ärenden om tillsyn i konkurs.
 • Handlägger och beslutar i juridiska ärenden som förutsätter en personlig delegation.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Ansvarar för myndighetsövergripande eller processpecifika beslut och ställningstaganden, utvecklar metoder och arbetsformer.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Jurister (förvaltning, tillsyn m.m.) (2615)
2 Administrativa assistenter/handläggare (3359)
3 Kronoinspektörer, kronoassistenter, inkasserare m.fl. (4212)
4 Kronofogdar (2619)
5 Kvalificerade handläggare av betalningsförelägganden och skuldsanering (2419)
X Annat
X Chef (159)