83 Flygtrafikarbete

Arbetsinnehåll

 • Planera, leda, samordna och följa upp flygtrafik samt fordon i luften och på flygplatsområde.
 • Medverka i flygningens funktionella och operativa genomförande i luften och på marken samt förberedelse och uppföljning av flygningen.
 • Medverka i simulatorövningar och tester i simulator och testsystem.
 • Handlägga flygtrafiktjänstfrågor.
 • Ingå i försvarsmaktens insatsorganisation.
 • Framföra luftfarkost.

Avgränsningar

 • Tekniskt upprätthållande samt utvecklingsarbete med flygledningssystem förs till arbetsområde 66.
 • Inspektion av luftfarkost förs till arbetsområde 69.
 • Funktion som inte har direkt samband med flygningen från funktionella, operativa eller flygsäkerhetsmässiga utgångspunkter, förs till det arbetsområde som arbetsuppgifterna normalt kan hänföras till.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Utför ledsagning, invinkning med mera av flygplan.
 • Utför lastning, lossning med mera av flygplan.
 • Utför ramp- och rangeringstjänst.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Assisterar flygledare.
 • Informerar flygförare om allmänna förutsättningar inför flygning.
 • Hanterar meddelanden och färdplaner avseende flygoperativ information.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Upprättar och hanterar färdplaner.
 • Handlägger flygtrafiktjänstfrågor .
 • Utför AFIS- eller flyginformationstjänst.
 • Utför tjänsten flygbriefing i samband med en flygnings planering och uppföljning.
 • Framför mindre luftfarkoster.
 • Utför flygledning, jaktledning och taktisk ledning.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Utför flyglednings- och flyginformationstjänst i respektive sektor och position.
 • Planerar, leder och samordnar löpande arbete inom flygtrafiktjänst.
 • Tjänstgör som instruktör i operativ tjänst, i simulator samt inom utbildningsverksamhet.
 • Handlägger mer komplexa flygtrafiktjänstfrågor.
 • Framför luftfarkoster.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med flygtrafikarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av arbetsformer och metoder.
 • Utför arbetsledning inom flygtrafiktjänst.
 • Framför stora luftfarkoster.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

0 Verksamhets- och driftschefer (159)
1 Piloter (3153)
2 Flygledare (3154)
3 Flygledarassistenter/Briefing officers (4323)
4 Passagerar- och expeditionstjänst (4221)
5 Ramp- och rangeringstjänst (9332)
6 Trafikinformatörer (4221)
7 Integrerat arbete inom flygplatsverksamhet (4221)
X Annat
X Chef (159)