41 Biblioteks- och dokumentationsarbete

Arbetsinnehåll

 • Utarbeta riktlinjer för samlingars omfattning och sammansättning samt policy för information om samlingar.
 • Utforma biblioteks- och dokumentationsrutiner.
 • Medverka i den pedagogiska processen inom utbildningsväsendet genom samarbete med institutioner och studerande.
 • Tillgängliggöra digitalt material.
 • Bevaka utbudet av informationsresurser och svara för mediaurval och inköp.
 • Katalogisera, registrera, klassificera och gallra samt strukturera information.
 • Skapa, initiera, utveckla, förvalta och underhålla databaser utifrån ett verksamhetsperspektiv både inom verksamheten, nationellt och internationellt.
 • Arbeta med in- och utlåning samt ge information.
 • Utföra bibliometriska analyser.

Avgränsningar

 • Forsknings- och utvecklingsarbete förs beroende på ämnesinriktning till arbetsområde 14, 15 eller 16.
 • Utbildningsarbete förs till arbetsområde 21.
 • Informationsarbete förs till arbetsområde 49.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Sköter lån och därtill sammanhängande rutiner. Utför andra biblioteksadministrativa rutiner.
 • Besvarar frågor om hur biblioteket används. Tar fram och sätter upp böcker och andra medier.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Arbetar med utlåning ur egna samlingar samt in- och utlåning till och från andra bibliotek.
 • Lämnar råd och upplysningar om biblioteket.
 • Gör medieinköp och registrerar uppgifter efter anvisningar och föreskrifter.
 • Utför viss informationssökning och referenstjänst.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utför informationssökning och referenstjänst, sköter upplysningsverksamhet. Värderar och sammanställer resultat.
 • Bevakar utbudet av informationsresurser och svarar för medieurval. Sammanställer och presenterar informationsresurser.
 • Genomför undervisning, handledning och presentationer.
 • Katalogiserar, klassificerar och indexerar.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Planerar och bevakar informationssökning. Värderar resultat.
 • Utför avancerade sökningar i olika databaser. Analyserar och sammanfattar informationen utifrån användarens behov. Utbildar användare i avancerad informationssökning.
 • Ansvarar för utlåning ur egna samlingar eller in- och utlåning till andra bibliotek.
 • Bevakar och underhåller IT-system ur ett verksamhetsperspektiv för strukturering av information och kunskapsorganisation.
 • Samverkar med andra bibliotek och institutioner till exempel inom utbildningsväsendet.
 • Planerar undervisning och handledning.
 • Tar fram och underhåller interna riktlinjer och praxis.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med biblioteks- och dokumentationsarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Utvecklar rutiner och system för biblioteksverksamhet.
 • Skapar databaser utifrån ett verksamhetsperspektiv som nyttjas nationellt och internationellt.
 • Utför och följer upp kvalificerat biblioteksarbete, till exempel ger kvalificerad handledning.
 • Utför komplexa och djupgående analyser och utredningar.
 • Ansvarar för bevakning och uppföljning av utvecklingen inom området utifrån ett verksamhetsperspektiv, såväl nationellt som internationellt. Initierar samverkan nationellt och internationellt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Bibliotekarier, dokumentalister m.fl. (2622)
2 Biblioteksassistenter m.fl. (4410)
X Annat
X Chef (159)