49 Informations- och kommunikationsarbete

Arbetsinnehåll

 • Planera och samordna informations- och kommunikationsverksamhet. Svara för kommunikationsplaner, informationsprogram, kampanjer och evenemang samt för att bygga upp och underhålla informationskanaler.
 • Planera och genomföra interna och externa informations- och kommunikationsåtgärder om verksamheten och dess tjänster i frågor av policykaraktär.
 • Bevaka, bearbeta och informera om uppgifter från till exempel offentliga utredningar, och pressdebatter.
 • Utföra journalistiskt och redaktionellt arbete vid produktion av media, till exempel planera utformning och innehåll, göra reportage, skriva artiklar eller skaffa manus, redigera samt utforma layout.
 • Utveckla verksamhetens kommunikativa kompetens.
 • Vara sakkunnig vid upphandlingar och inköp.

Avgränsningar

 • Grafisk formgivning förs till arbetsområde 44.
 • Redaktionellt webbarbete hör till informationsarbete medan programmeringsarbete och annat tekniskt webbrelaterat arbete förs till arbetsområde 45 eller 46.
 • Upphandling förs till arbetsområde 56.
 • Marknadsföring och copywriting förs till arbetsområde 57.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Granskar och rättar korrektur mot manus.
 • Uppdaterar information till exempel på hemsida och intranät enligt gällande rutiner.
 • Hanterar löpande kontakter med till exempel tryckerier angående leveranser och tidsplaner.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Deltar vid planering och genomförande av kommunikationsplaner.
 • Administrerar och utför presentationer och informationsvisningar för såväl svenska som utländska besökare.
 • Samlar information och sammanställer material till trycksaker och informationsskrifter. Bedömer och kontrollerar bland annat detaljinnehåll, korrekturläser samt lämnar underlag till illustratör.
 • Deltar i arbetet med att ta fram information till webbsidor. Gör förslag och anvisningar för hur information ska förmedlas med ny teknik. Samarbetar här vid behov med tekniker.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Planerar och genomför kommunikationsplaner.
 • Informerar internt och externt om frågor som berör myndighetens verksamhet och tjänster. Bevakar och informerar om frågor som härrör från exempelvis pressdebatter, offentliga utredningar, riksdagstryck, attitydundersökningar och sociala medier.
 • Deltar i val av innehåll och utformning av bland annat webbsidor, trycksaker och tidningsutgåvor.
 • Bedömer, bearbetar och strukturerar innehåll i till exempel manus och artiklar.
 • Gör reportage, skriver artiklar, skaffar manus och bilder.
 • Hanterar kontakter med till exempel tryckerier och översättare.
 • Underhåller kontaktnät och informationskanaler.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Initierar och medverkar vid utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Planerar, skapar och genomför kommunikationsplaner som är mer komplexa.
 • Analyserar, utvärderar och strukturerar extern information som är av stor vikt för verksamheten.
 • Skapar och underhåller kontaktnät och informationskanaler.
 • Gör reportage, skriver artiklar och recensioner med omfattande och varierat innehåll.
 • Ansvarar för innehållet i olika medier och mediekanaler. Bestämmer utformningen.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med informations- och kommunikationsarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Planerar och genomför externa och interna informationsaktiviteter av komplex och djupgående karaktär.
 • Ansvarar för utformning och innehåll inför publicering.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Informationschefer (124)
2 Informatörer, kommunikatörer, PR-specialister och redaktörer m.fl. (2432)
3 Webbredaktörer och -informatörer m.fl. (2432)
4 Tecknare, illustratörer, originalare m.fl. (2172)
5 Informatörer inom kundtjänst och övriga informationsassistenter (3359)
6 Författare m.fl. (2641)
7 Journalister m.fl. (2642)
X Annat
X Chef (124)