76 Lager- och förrådshantering

Arbetsinnehåll

 • Arbeta med löpande lager- och förrådsverksamhet.
 • Disponera utrymmen och sköta utrustning.
 • Ta emot, lagra och lämna ut varor och materiel.
 • Paketera och hantera varor eller gods.

Avgränsningar

 • Produktionsplanering och produktionsledning förs till arbetsområde 68.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Kontrollerar och registrerar in- och utleveranser, besvarar förfrågningar och tar emot reklamationer samt gör inventeringar.
 • Paketerar, emballerar, märker, etiketterar och väger varor eller gods.
 • Kör truck eller stationär lyft- och transportutrustning.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

Hanterar varor och gods som kräver särskild kompetens och erfarenhet eller utför motsvarande uppgifter som i nivå 1 men inklusive arbetsledning.

 • Planerar lagerhantering.
 • Sköter fullständig redovisning och utreder kostnader. Vidtar åtgärder vid avvikelser och differenser. Beräknar omsättning, bedömer beställningsbehov, har hand om returer och reklamationer.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Gör omdisponeringar av lagerutrymmen och utrustning.
 • Utreder och bedömer kostnader, metoder och resurser för verksamheten.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Beslutar om omdisponering av lagerutrymme och utrustning.
 • Medverkar vid utveckling av metoder och utrustning.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Arbetsledare, lager- och förrådsförvaltning (4321)
2 Lagerassistenter, förrådsmän och reservdelsmän m.fl. (4322)
3 Truckförare (8344)
4 Handpaketerare (9320)
X Annat
X Chef (129)