77 Lokalvård

Arbetsinnehåll

 • Planera och utföra städning, rengöring och underhåll av lokaler och dess interiör.
 • Rengöra och putsa fönster.
 • Sköta tvätt och bädda sängar.
 • Medverkar vid utveckling av metoder och utrustning.

Avgränsningar

 • Diskning förs till arbetsområde 74.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Städar olika typer av lokaler.
 • Rengör och underhåller material på olika platser.
 • Rengör och putsar fönster.
 • Sorterar, tvättar, stryker och pressar tvätt.
 • Tar ansvar för att städarbetet sker med hänsyn till miljön.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

Arbetsuppgifterna kan innebära delegerat arbetsledningsansvar.

 • Utför motsvarande arbetsuppgifter som i nivå 1 men har uppgifter som förutsätter ett utökat eget ställningstagande eller till exempel ingående kännedom om metoder, kemikalier, golv och byggnadsmaterial.
 • Ansvarar för att städarbetet sker med hänsyn till miljön.
 • Arbetar med inköp av redskap samt städ- och lokalvårdsprodukter, vilket kräver omfattande produkt- och skyddskunskaper.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utreder och bedömer kostnader, metoder och resurser för verksamheten.
 • Medverkar vid utveckling av metoder och utrustning.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Lokalvårdsledare (5151)
2 Lokalvårdare (9111)
3 Tvätteriarbetare (8151)
4 Fönsterputsare (9120)
X Annat
X Chef (129)