27 Inte dömande verksamhet vid domstolar, hyres- och arrendenämnder och Rättshjälpsmyndigheten

Arbetsinnehåll

 • Bereda, föredra och handlägga mål och ärenden vid domstol, hyres- och arrendenämnd samt Rättshjälpsmyndigheten.
 • Biträda i rättsliga angelägenheter.

Avgränsningar

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Lägger upp akter, skaffar olika registerutdrag och andra externa uppgifter. Kallar till förhandlingar, gör utskrifter, expedierar och bevakar frister.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

Har viss delegering i enlighet med gällande författningar.

 • Gör en första kontroll av nya mål och ärenden. Bereder målen och ärendena samt fattar beslut i ärenden av enklare beskaffenhet.
 • Sköter självständigt skriftväxling samt förordnar offentlig försvarare, offentligt biträde och god man.
 • Upprättar och undertecknar protokoll och föredragningspresentationer i enklare mål och ärenden samt upprättar tryck.
 • Utfärdar lagakraftbevis på domar och beslut.
 • Upprättar förslag till enklare avgöranden.
 • Gallrar akter.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

Har i stort sett fullständig delegering i enlighet med gällande författningar.

 • Bereder på eget ansvar enklare mål och ärenden.
 • Utför vissa föredragandeuppgifter. Upprättar förslag till beslut och dom i enklare måltyper.
 • Handlägger ärenden som det krävs särskilda kunskaper för. Arbetet är ofta förenat med arbetsledning, aktuariegöromål eller andra administrativa arbetsuppgifter inom domstolen, hyres- och arrendenämnden eller Rättshjälpsmyndigheten.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

Har fullständig delegering i enlighet med gällande författningar.

 • Utför föredragandeuppgifter och handlägger komplexa ärenden som det krävs särskilda kunskaper för.
 • Sätter sig in i målet och stämmer av mot gällande lagstiftning och gör rättsutredningar.
 • Föredrar målet och skriver förslag till beslut och dom i flera olika måltyper.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Assistenter/handläggare (juridiska frågor) (3342)
2 Förvaltningsrätts- och tingsrättsnotarie (2619)
3 Föredragande, beredningsjurister, inskrivningsjurister (2619)
5 Handläggare juridiska ärenden (beredning m.m.) (3342)
X Annat
X Chef (159)