25 Åklagarverksamhet

Arbetsinnehåll

 • Leda och fatta beslut i förundersökningar.
 • Besluta om tvångsmedel.
 • Analysera bevis- och rättsfrågor.
 • Besluta i åtalsfrågan.
 • Utfärda strafförelägganden, åtalsunderlåtelse med mera.
 • Föra talan i domstol.
 • Besluta om överklagande av beslut eller dom.
 • Överpröva beslut.
 • Skapa en enhetlighet i rättstillämpningen.

Avgränsningar

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utreder, handlägger och beslutar i mål och ärenden där utredningen är begränsad i sin omfattning eller komplexitet. Arbetsuppgifterna utförs självständigt men med stöd av handledare (aspirant).

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Utreder, handlägger och beslutar i mål och ärenden där utredningen är begränsad i sin omfattning eller komplexitet. Arbetsuppgifterna utförs under grundläggande åklagarutbildning.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Ansvarar för vissa speciella brottsmålsområden.
 • Utreder, handlägger och beslutar i mål och ärenden av mera omfattande och komplex beskaffenhet.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

 • Beslutar, utreder och handlägger mål och ärenden av särskilt komplicerad beskaffenhet som är av stor vikt för hela rättsväsendet.
 • Utövar granskning och tillsyn av verksamheter.

Se även generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Aspirant (2613)
2 Assistentåklagare (2613)
3 Extra åklagare (2613)
4 Kammaråklagare (2613)
5 Vice chefsåklagare (2613)
6 Chefsåklagare (2613)
7 Överåklagare, vice överåklagare (159)