69 Kvalitets- och kontrollarbete

Arbetsinnehåll

 • Bedöma kvalitetssystem inom olika kontrollformsområden.
 • Utveckla kvalitetssystem såsom att samordna kvalitetsfrågor, utforma kvalitetsmanualer och kvalitetskrav eller bevaka, lära och följa upp tekniker för kvalitetsstyrning.
 • Arbeta med nationell och internationell rådgivning inom kontrollformsområden.
 • Kontrollera löpande produktion, till exempel att upprätta instruktioner för mätning, kontroll och provning, modifiera kontrollprogram, anordna provapparatur, utföra inspektioner, registrera och klassificera fel.
 • Kontrollera löpande verksamhet för att se till att specificerade krav är uppfyllda.
 • Besiktiga, till exempel att prova system, maskiner och motorer, testa prestanda och säkerhet, registrera och analysera felaktigheter, kontrollera installationer och anläggningar.

Avgränsningar

 • Utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmän rättslig inriktning förs till arbetsområde 11.
 • Laboratoriemässigt kontrollarbete som är kombinerat med forskning och utveckling eller som utförs med kemiska eller biologiska metoder förs till arbetsområde 14.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Mäter, synar eller provar egenskap och funktion, upprättar protokoll samt sammanställer mätresultat. Arbetet avser till exempel stickprovskontroll av enskilda detaljer eller enheter.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Tillämpar kvalitetssystem genom att till exempel kontrollera riktigheten i utvalda, godkända enheter, analysera och rapportera resultat.
 • Kontrollerar produktion genom att till exempel bevaka att instruktioner och rutiner avseende kvalitet följs. Utför stickprov och analyserar resultat.
 • Utför besiktning av bland annat. funktion, material, uppställning och åtkomlighet. Skriver och går igenom besiktningsprotokoll. Besiktningen avser objekt med tydlig funktion, till exempel bilar eller cisterner.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utvecklar kvalitetssystem. Upprättar revisionsunderlag för ett visst produktionsavsnitt. Sammanställer och redovisar revisionsresultat. Utför leverantörsbedömning och värdering. Gör kostnadsuppföljning.
 • Kontrollerar produktion. Utför kvalitetsvärdering av detaljer från intern och extern tillverkning.
 • Bedömer kvalitetssystem och teknisk kompetens för små och medelstora organisationer med likartad verksamhet.
 • Utför såväl installations- som revisionsbesiktning. Besiktningen avser objekt med väsentlig omfattning, till exempel bostadshiss eller stor kylanläggning.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Utvecklar kvalitetssystem och utarbetar kontroll och revisionsinstruktion. Upprättar revisionsunderlag för visst produktionsavsnitt. Sammanställer och redovisar revisionsresultat. Utför leverantörsbedömning och värdering. Utför kostnadsuppföljning.
 • Ansvarar för bedömningar av kvalitetssystem och teknisk kompetens inom olika teknikområden i stora och komplexa organisationer. Värderar och redovisar. Fattar beslut om godkännande.
 • Utarbetar provningsföreskrifter och kontrollerar produktion. Utför kvalitetsvärdering av detaljer från intern och extern tillverkning.
 • Utför såväl installations- som revisionsbesiktning och fattar beslut om godkännande. Besiktningen avser objekt med väsentlig omfattning, till exempel bostadshiss eller stor kylanläggning.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Omsätter övergripande standarder och kvalitetspolicy till funktionellt kvalitetssäkringssystem.
 • Genomför aktiviteter avseende produktsäkerhet och ansvarsskyldighet enligt lag och intern standard.
 • Utför installations- och revisionsbesiktning samt fattar beslut om godkännande. Besiktningen avser objekt med väsentlig komplexitet och omfattning, till exempel större affärsbyggnad eller petrokemisk och kemisk anläggning
 • Gör bedömningar på organisationsnivå för internationella överenskommelser. Deltar i internationellt utvecklingsarbete.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Civilingenjörer (2149)
2 Ingenjörer och tekniker (3119)
3 Inspektörer (3354)
4 Elingenjörer och eltekniker (3113)
5 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik (3113)
6 Maskiningenjörer och maskintekniker (3114)
7 Mät- och kontrollbiträden, anläggning (7114)
X Annat
X Chef (159)