30 Polisarbete

Till detta arbetsområde förs befattningar inom polisväsendet som innebär att leda, planera eller utföra sådant polisarbete som innefattar utövande av polisiära befogenheter. Med polisiära befogenheter avses de särskilda befogenheter som huvudsakligen enligt Rättegångsbalken och Polislagen tillkommer den som enligt 2 § polisförordningen (2014:1104) är att anse som polisman.

Arbetsinnehåll

 • Planera, genomföra och följa upp polisverksamhet.
 • Upprätthålla allmän ordning och säkerhet genom förebyggande och förhindrande åtgärder, övervakning eller ingripande.
 • Bedriva spaning och brottsutredning.
 • Bedriva internationellt polissamarbete.
 • Skydda statsledningen med flera.

Avgränsningar

 • Handläggning av polismyndighetsärenden förs till arbetsområde 11.
 • Utbildningsarbete vid polisskolor förs till arbetsområde 18 eller 21.
 • Delgivningsuppdrag enligt delgivningslagen förs till arbetsområde 27.
 • Kontroll av gränstrafik förs till arbetsområde 29.
 • Brottsutredningsarbete som inte innefattar rätten till utövande av polisiära befogenheter förs till arbetsområde 31.
 • Bevakning förs till arbetsområde 72.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Övervakar allmän ordning och säkerhet. Ingriper vid störningar eller vid misstanke om brott eller i annat kontrollsyfte.
 • Utför allmän spaning och underrättelseinhämtning.
 • Kontrollerar och bedömer information, gör en inledande strukturerad bearbetning och tar fram underlag för beslut rörande kortsiktiga operativa åtgärder.
 • Utreder mindre komplexa brott, medverkar i brottsutredningar.
 • Genomför allmänna brottsplatsutredningar och grundläggande tekniska undersökningar inom ramen för brottsutredning.
 • Utvecklar relationer och samarbete med allmänhet, företag, myndigheter och organisationer i brottsförebyggande syfte.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tilltillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

Utför motsvarande arbetsuppgifter som nivå 2 men med högre grad av självständighet.

 • Genomför operativa och strategiska analyser som ligger till grund för operativ, strategisk och taktisk planering.
 • Leder förundersökningar av enklare beskaffenhet.
 • Genomför brottsutredningar och brottsplatsundersökningar samt forensiska analyser.
 • Deltar i utveckling av problemorienterat arbetssätt inom arbetsområdet.
 • Deltar i beredningsarbete såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ansvarar för löpande verksamhet som omfattar mer komplexa arbetsuppgifter.
 • Leder förundersökningar.
 • Genomför mer komplexa brottsutredningar respektive spanings- och insatsverksamhet.
 • Genomför kvalificerade operativa och strategiska analyser som ligger till grund för långsiktig planering av den brottsbekämpande verksamheten.
 • Svarar för utvecklingen av ett problemorienterat arbetssätt.
 • Insatsverksamhet samt insatsledning av regional karaktär.
 • Genomför mer komplexa tekniska undersökningar och analyser.
 • Medverkar, föredrar och fattar beslut inom ramen för externa kontakter såväl nationellt som internationellt.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med polisarbete samt initierar och ansvarar vid utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Ansvarar för utveckling av ett problemorienterat arbetssätt inom verksamhetsområdet.
 • Leder omfattande och komplexa förundersökningar.
 • Insatsverksamhet samt insatsledning av nationell karaktär.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Poliser (3360)
X Annat
X Chef (159)