61 Driftövervakning

Arbetsinnehåll

  • Övervaka och underhålla verksamheten vid driftcentral eller stationär anläggning för bland annat elkraft- och värmeförsörjning.

Avgränsningar

  • Fastighetsmaskinister förs till arbetsområde 75.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

  • Övervakar samt reglerar driften vid anläggning för till exempel kraft- eller värmeproduktion, ställverk och transformatorstation.
  • Beslutar om enklare åtgärder och tillkallar felavhjälpning.
  • Utför enklare skötsel av kompressorer, pumpar, ventilations- eller fläktanläggning.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

  • Utför övervakning samt driftsarbete som kräver fördjupad kompetens och erfarenhet inom området.
  • Beslutar om åtgärder och tillkallar felavhjälpning.
  • Utför skötsel av kompressorer, pumpar, ventilations- eller fläktanläggning.

Arbetsuppgifterna kan innebära delegerat arbetsledningsansvar.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

  • Övervakar och styr kraftförsörjningen i järnvägsnätets elkraftsystem.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Arbetsledare, driftövervakning  (3122)
2 Drifttekniker/driftmaskinister (8191)
3 Reparatörer (7233)
4 Elektriker (7412)
X Annat
X Chef (136)