37 Socialt och kurativt arbete

Arbetsinnehåll

 • Arbeta förebyggande i syfte att motverka sociala och psykosociala problem.
 • Utföra socialt och psykosocialt utrednings-, behandlings-, rådgivnings- och rehabiliteringsarbete.
 • Ge handledning och utveckla metoder inom området.
 • Ge personlig service, stöd och hjälp åt enskilda, organisationer och allmänhet.
 • Arbeta med tillsyn, vård, omsorg, behandling och sysselsättning av barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov.
 • Avge yttrande och föreslå lämplig påföljd till domstolar i samband med personutredningar.
 • Planera, genomföra och utvärdera verksamhetsplaneringar för klienter.
 • Göra risk-, behovs-, säkerhets- och återfallsbedömningar av klienter. Planera och leda brottspreventiva program.
 • Dokumenterar och för journal över behandlingsarbete.

Avgränsningar

 • Personal inom fritidshemsverksamhet och förskola förs till arbetsområde 21.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Utför varierande arbetsmoment i samband med tillsyn, vård och sysselsättning av barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov.
 • Kartlägger hjälpbehov och ger personlig service.
 • Tränar och bistår hjälp- och vårdbehövande med praktiska saker.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Medverkar i sociala utredningar och behandlingsplaner. Planerar personliga åtgärder.
 • Kartlägger träningsbehov och utför socialt rehabiliteringsarbete. Deltar i motivations- och behandlingsarbete. Har kontakter med bland annat familj, skola, myndigheter och andra organ. Dokumenterar och för journal.
 • Planerar, organiserar och genomför fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov ibland i samarbete med skola och myndighetsorgan.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Gör självständigt sociala utredningar och behandlingsplaner, skriver rapporter och förslag till beslut.
 • Ger råd, information och behandling till personer med särskilda behov.
 • Kartlägger och analyserar hjälp- eller träningsbehov och vidtar olika åtgärder, till exempel socialt rehabiliteringsarbete, motivations- och behandlingsarbete, arbetsterapi. Har kontakter med skola, myndigheter och andra organ. Deltar i familje- och nätverksarbete. Dokumenterar och för journal.
 • Medverkar i planering och samordning av barn- och ungdomsomsorg.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ansvarar för mer komplexa sociala utredningar och behandlingsplaner, skriver rapporter och förslag till beslut.
 • Utför självständigt familje- och nätverksarbetsterapi.
 • Handleder kollegor.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med socialt och kurativt arbete samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Svarar för kontakter med andra samhällsorgan och lämnar yttranden i enskilda ärenden.
 • Ansvarar för komplexa och djupgående sociala och psykosociala utredningar.
 • Ger kvalificerad metod- och processhandledning till kollegor.
 • Ger kvalificerad behandling och rådgivning till enskilda, myndigheter och allmänhet.
 • Leder och ansvarar för särskilda projekt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Socialsekreterare (2661)
2 Frivårdsinspektörer (2661)
3 Behandlingssekretare/utredningssekreterare (2669)
4 Arbetsterapeuter (2273)
5 Behandlingsassistenter m.fl. (3411)
6 Fritidspedagoger (2342)
7 Vårdare, boendestödjare (5342)
8 Förskollärare (2343)
9 Kuratorer (2662)
A Skötare (5341)
B Personliga assistenter, elevassistenter (5343)
X Annat
X Chef (152)