60 Tillverkning, reparation och teknisk service

Arbetsinnehåll

 • Planera samt samordna service och underhåll på tekniska och elektroniska produkter.
 • Utveckla metoder och teknik för service och underhåll.
 • Utföra service samt reparationer av tekniska och elektroniska produkter. Exempelvis maskiner, motorer och fordon.
 • Framställa och tillverka produkter i olika material.
 • Tillverka, reparera samt underhålla tekniska och vetenskapliga instrument.

Avgränsningar

 • Instrumenttekniskt arbete på laboratorium i experimentsyfte förs till arbetsområde 14.
 • Allmänt underhåll av verksamhetens egen inredning och utrustning förs till arbetsområde 54.
 • Kvalitets- och kontrollarbete förs till arbetsområde 69.
 • Fastighetsskötare och fastighetsmaskinister förs till arbetsområde 75.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Framställer, tillverkar eller bearbetar produkter i metall eller liknande material.
 • Monterar, söker fel, reparerar samt utför underhållsarbeten på maskiner, motorer, fordon, flygplan och liknande produkter.
 • Tillverkar, reparerar, underhåller och justerar finmekaniska produkter.
 • Demonstrerar och installerar produkter. Ger råd och anvisningar om användning och tillsyn.
 • Utför reparationer och allmänt underhåll av tekniska produkter.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Framställer, tillverkar eller bearbetar komplexa produkter i metall eller liknande material.
 • Monterar, söker fel, reparerar samt utför omfattande underhållsarbeten på maskiner, motorer, fordon, flygplan och liknande produkter.
 • Tillverkar, reparerar, underhåller och justerar komplexa finmekaniska produkter.
 • Demonstrerar och installerar komplexa produkter. Ger råd och anvisningar om användning och tillsyn.
 • Utför reparationer och allmänt underhåll av tekniska produkter.
 • Medverkar vid installation eller intrimning av enhet eller motsvarande.

Arbetsuppgifterna kan innebära delegerat arbetsledningsansvar.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utför intrimning, felsökning eller ger anvisning om felsökning, åtgärdar och upprättar teknisk rapport över skada eller haveri. Bedömer reklamationer och dokumenterar för erfarenhetsåterföring.
 • Planerar samt samordnar service och underhåll på tekniska och elektroniska produkter.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ansvarar för operativt installations- och intrimningsarbete. Utreder skador och driftstörningar.
 • Ansvarar för verksamhetsövergripande service- och underhållsarbete.
 • Utvecklar metoder och tekniker för service och underhåll.
 • Ansvarar för installations- och intrimningsverksamhet samt har ansvar för och deltar i utredning av skador och driftstörningar.
 • Granskar konstruktioner och ger synpunkter beträffande förändring av servicetillgänglighet.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Ansvarar för service- och underhållsarbete av komplex karaktär.
 • Utvecklar verksamhetsövergripande metoder och tekniker för service och underhåll.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Elingenjörer och eltekniker (3113)
2 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik (3113)
3 Maskiningenjörer och -tekniker (3114)
4 Övriga ingenjörer och tekniker (3119)
5 Motorfordonsreparatörer och servicetekniker (7231)
6 Flygmekaniker och -reparatörer (7232)
7 Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer (7233)
8 Tele- och elektronikreparatörer och servicetekniker (7420)
9 Finmekaniker (7311)
A A Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik (3115)
X Annat
X Chef (137)