32 Kriminalvårdsarbete

Arbetsinnehåll

 • Planera och samordna program och påverkansinsatser, omvårdnad, bevakning och säkerhet inom Kriminalvården eller annan motsvarande verksamhet.
 • Arbeta med programverksamhet, kontaktmannaskap, omvårdnad eller bevakning av frihetsberövade personer vid anstalter, häkten eller liknande. Tillgodose kravet på samhällsskydd och säkerhet genom kontroller och visitationer.

Avgränsningar

 • Handläggning av ärenden som direkt medför rättslig verkan för enskild person förs till arbetsområde 11.
 • Specialistbefattningar för vård och social rehabilitering förs till arbetsområde 34, 36 eller 37.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Deltar i programverksamhet inklusive arbete och fritid.
 • Utför transporter och förpassningsresor.
 • Har hand om kontaktmannaskap.
 • Upprätthåller ordning och säkerhet. Utför närvarokontroll, visitationer och enklare förhör samt urinprovtagning. Kontrollerar lokaler, ytterområden, in- och utpassering samt följer med de intagna vid till exempel permissioner och besök.
 • Ser till att intagnas behov av omvårdnad, sjukvård och hygien tillgodoses.
 • Sköter förråd, fordon eller annan avgränsad verksamhet.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Leder programverksamhet inklusive arbete och fritid.
 • Gör verkställighetsplanering, behovs- och riskbedömningar.
 • Samverkar med bland annat andra myndigheter och organisationer.
 • Har funktionsansvar och operativ arbetsledning, till exempel fördelar arbetsuppgifter i förråd, fordon eller annan avgränsad verksamhet.
 • Kontrollerar och godkänner besökare.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Ansvarar för löpande verksamhet där arbetsuppgifterna i huvudsak är av likartad karaktär.
 • Följer upp att planerad verksamhet utförs och att meddelade föreskrifter efterlevs.
 • Initierar visitationer och kontroller.
 • Lämnar regelbundet lägesrapporter.
 • Medverkar i introduktions- och internutbildning.
 • Ansvarar för praktiskt arbetsmiljöarbete.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Anstaltschefer eller motsvarande (159)
2 Kriminalvårdsinspektörer (1592)
3 Frivårdsinspektörer (2669)
4 Arbetsledare, kriminalvård (5412)
5 Kriminalvårdare, arrestvakter (5412)
6 Klienthandläggare (3411)
X Annat
X Chef (159)