35 Veterinärarbete, livsmedelstillsyn och djurskyddskontroll

Arbetsinnehåll

 • Ge djursjukvård och djurhälsovård. Utreda bland annat besättningsproblem och sjukdomsutbrott. Vidta förebyggande åtgärder. Arbeta med till exempel avel, avelshygien och insemination.
 • Utföra offentlig livsmedelskontroll och djurskyddskontroll. Godkänna och utöva tillsyn av lokaler och livsmedelsproducerande anläggningar. Godkänna och utföra kontroll avseende djurhållning. Utföra livsmedelshygieniskt arbete. Bedöma slaktdjur. Genomföra köttbesiktning. Kontrollera importerade och exporterade livsmedel, levande djur och djurprodukter.
 • Utföra patologanatomiska bedömningar.
 • Handlägga eller besluta i veterinärmedicinska frågor. Bevaka miljö-, epizooti, zoonos- och djurskyddslagstiftning. Utföra djurskyddsövervakning. Genomföra utredning av veterinärmedicinska läkemedel.
 • Ge information och vägledning till bland annat djurägare, allmänhet och livsmedelsproducenter.
 • Stödja och följa upp regionalt och lokalt tillsynsarbete.

Avgränsningar

 • Utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmänrättslig inriktning förs till arbetsområde 11.
 • Laboratoriearbete eller forsknings- och utvecklingsarbete med veterinär- medicinsk inriktning förs till arbetsområde 15.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Skriver in patienter och sköter register.
 • Förbereder undersökningsrum, utrustning och patienter. Vårdar materiel. Desinficerar.
 • Utfodrar. Medverkar i eftervård.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Utför provtagningar och mätningar. Utför vaccinationer, injektioner och infusioner.
 • Undersöker, ställer diagnos och gör enklare behandlingar av till exempel ovarialcystor
 • Skriver intyg och utlåtanden.
 • Avlivar djur.
 • Utför tandstensbehandlingar.
 • Utför köttbesiktning och andra arbetsuppgifter i anslutning till köttkontroll och slakt.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tilltillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utreder och föredrar förslag till beslut samt fattar beslut i vissa fall i djurskydds-, epizooti- och zoonosärenden samt inom livsmedelstillsyn.
 • Ger råd till utomstående i ärenden inom det egna sakområdet.
 • Utför provtagning och tillsyn efter givna instruktioner och rutiner samt sammanställer och bedömer resultat.
 • Tar fram förslag till bedömning av preklinisk och klinisk dokumentation inför godkännande eller ändring av veterinärmedicinska läkemedel.
 • Utför livsmedelstillsyn, köttbesiktning samt inspektioner och revisioner.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Undersöker, ställer diagnos, behandlar in- och utvärtes. Gör journalanteckningar, skriver intyg och utlåtanden.
 • Utreder och beslutar eller lämnar förslag till beslut i mer komplexa ärenden inom djurskydds-, epizooti- och zoonosområdet samt inom livsmedelstillsyn.
 • Ger råd i mer komplexa frågor till exempel om avel och livsmedelshygien.
 • Besiktigar levande djur. Utför köttbesiktning. Besiktigar sanitetsslakt. Beslutar om kassationer. Utför patologanatomiska och mikrobiologiska analyser och ställer diagnos.
 • Utövar livsmedelstillsyn och djurskyddskontroll. Kontrollerar export och import av livsmedel, levande djur och djurprodukter samt kontrollerar och godkänner livsmedelslokaler.
 • Följer upp och vägleder lokala tillsynsmyndigheter.
 • Bedömer preklinisk och klinisk dokumentation inför godkännande eller ändring av veterinärmedicinska läkemedel.
 • Samordnar och utvecklar verksamhet inom egna sakområdet.
 • Medverkar i internationellt arbete.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med veterinärarbete, livsmedeltillsyn och djurskyddskontroll samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Utför som ansvarig specialist undersökningar, diagnoser och behandlingar. Gör journalanteckningar, skriver intyg och utlåtanden.
 • Arbetar med komplexa och djupgående utredningsuppdrag och projekt.
 • Analyserar, utvärderar och avrapporterar utredningsförslag och projekt samt ger förslag till beslut.
 • Initierar och driver internationellt arbete.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Veterinärer (2250)
2 Husdjursagronomer (2134)
3 Handläggare/inspektörer, djur-, livsmedels- och smittskydd (2182)
4 Djursjukvårdare, veterinärassistenter m.fl. (3240)
5 Besiktningsassistenter (7613)
X Annat
X Chef (159)