22 Utbildnings- och forskningsadministration

Arbetsinnehåll

 • Planera, samordna, följa upp och utvärdera utbildnings- och forskningsadministration. Utarbeta verksamhetsplan och budget. Utreda utbildningsbehov och planera utbildningens omfattning.
 • Administrera utbildnings- och forskningsverksamhet. Administrera ansökningar om medel och bidrag. Lämna information om utbildning och seminarier samt ta hand om anmälningar. Svara för kallelser och deltagarlistor, skaffa lokaler, hjälpmedel och studiematerial. Hantera register med studieresultat, hantera ansökningar samt skriva ut betyg och intyg.
 • Lämna råd och information till studerande om yrken och utbildningar. Samordna internationellt utbyte. Organisera samverkan med studenter. Sköta kontakter med studenter, institutioner och myndigheter.
 • Fatta beslut om antagning till utbildning.

Avgränsningar

 • Undervisning vid universitet eller högskolor förs till arbetsområde 17, 18, 19 eller 20.
 • Forskning och utvecklingsarbete förs till arbetsområde 14, 15 eller 16.
 • Annan undervisning förs till arbetsområde 21 eller annat lämpligt arbetsområde.
 • Personal- och ekonomiadministrativt arbete förs till arbetsområde 47 respektive 48.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Tar emot samt registrerar anmälningar och studieresultat.
 • Lämnar information, skickar ut kallelser, skriver deltagarlistor, skaffar lokaler och liknande.
 • Beställer och sammanställer utbildningsmaterial och forskningsrapporter.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Medverkar i arbetet med forskningsansökningar. Tar fram underlag för verksamhetsplanering och budget. Följer upp utbildning och forskning med avseende på dess genomförande och kostnader.
 • Har självständigt hand om praktiska och administrativa frågor kring utbildningar, kurser, seminarier och forskningsseminarier, till exempel lämnar information om innehåll och sammanställer material.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Kartlägger och medverkar vid analys av utbildningsbehov. Utarbetar förslag till kursverksamhet. Medverkar i budgetarbete.
 • Har kontakter och samverkar med deltagare i utbildnings- och forskningsverksamheten. Marknadsför utbildningar samt lämnar råd och information till studenter om yrken och utbildningar.
 • Samordnar utbildningsadministration och produktion av studiemateriel. Medverkar vid planering av utbildning. Bevakar ny litteratur.
 • Sköter administration kring rapportproduktion och rapportserier.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Analyserar kunskaper och utbildningsbehov, följer upp utbildning och utvärderar resultat. Följer upp budgetutfall.
 • Planerar och samordnar kontakter med deltagare och andra intressenter på en mer komplex nivå.
 • Svarar för kvalificerad marknadsföring, information och rådgivning.
 • Gör utbildningsplaner och utvärderar studiematerial samt medverkar vid utformning av kurslitteratur och kompendier.
 • Planerar och samordnar administration kring rapportproduktion och rapportserier.
 • Samordnar forskarutbildningsärenden.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med utbildnings- och forskningsadministration samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Utvecklar samt utvärderar förslag till nya verksamheter och finansieringsalternativ.
 • Ansvarar för upplägg, dimensionering samt budget av utbildnings- och forskningsprojekt.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Studievägledare, internationella koordinatorer m.fl. (2352)
2 Utbildningsadministratörer, institutionssekreterare, forskningssekreterare m.fl. (3359)
3 Övrig kontorspersonal (4119)
4 Kvalificerade utbildnings- och forskningshandläggare (2422)
X Annat
X Chef (159)