66 Tekniskt utrednings- och utvecklingsarbete

Arbetsinnehåll

 • Arbeta med utredning, utveckling och projekt med anknytning till konkreta problem inom tekniska områden som att ta fram eller kontrollera ritningar, krav- och materialspecifikationer och standardiseringsarbete.
 • Konstruera nya produkter eller vidareutveckla befintliga produkter där det ingår att lösa tekniska problem, utarbeta formler och beräkna hållfasthet.
 • Projektera, till exempel genom att utarbeta projekthandlingar, tidsplanera, kostnadsberäkna samt medverka som sakkunnig vid upphandling.
 • Utveckla och underhålla system för teknisk administration.

Avgränsning

 • Tekniskt inriktat utredningsarbete som inte direkt anknyter till konkreta problem inom det tekniska området utan är mera av övergripande samhällsinriktad karaktär förs till arbetsområde 10.
 • Upphandling förs till arbetsområde 56.
 • Projektering inom byggnadsområdet förs till arbetsområde 67.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Granskar insamlat material. Gör diagram och tabeller.
 • Gör enklare detaljritningar och sammanställningsritningar.
 • Gör enklare sammanställningar och rapporter.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Gör beräkningar och sammanställningar.
 • Rimlighetsbedömer och kompletterar handlingar.
 • Utför tekniska beredningar samt genomför mindre utredningar och projekt.
 • Medverkar i framtagning av kravspecifikationer.
 • Stödjer och medverkar i projektplanering.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Planerar och genomför tekniska utredningar och utvecklingsuppdrag.
 • Analyserar, utvärderar och avrapporterar utredningsresultat samt ger förslag till beslut.
 • Medverkar i konstruktions- och projektarbete som avser komplexa produkter.
 • Utarbetar projekthandlingar och tillverkningsritningar.
 • Genomför kontakter med kunder och leverantörer.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Planerar, genomför och följer upp mer komplexa tekniska utredningar och utvecklingsuppdrag.
 • Analyserar, utvärderar och avrapporterar utredningsresultat samt ger förslag till beslut.
 • Leder konstruktions- och projektarbete som avser komplexa produkter.
 • Utarbetar projekthandlingar och ansvarar för ekonomi i projekt.
 • Ansvarar för kontakter med kunder och leverantörer.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med tekniskt utrednings- och utvecklingsarbete samt initierar och ansvarar för utveckling av arbetsformer och metoder. Planerar, genomför och följer upp komplexa och djupgående utrednings- och projektuppdrag.
 • Analyserar, utvärderar och avrapporterar utredningsresultat och projekthandlingar samt ger förslag till beslut.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Civilingenjörer m.fl. elkraft (2143)
2 Civilingenjörer m.fl. elektronik och teleteknik (2143)
3 Civilingenjörer m.fl. maskin (2144)
4 Elingenjörer och eltekniker (3113)
5 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik (3113)
6 Maskiningenjörer och –tekniker (3114)
7 Patentingenjörer och övriga civilingenjörer (2149)
8 Övriga ingenjörer och tekniker (3119)
X Annat
X Chef (134)