68 Produktionsplanering och produktionsledning

Arbetsinnehåll

 • Planera produktion inom tillverkning, reparation, drift och underhåll, bygg- och anläggningsverksamhet.
 • Utveckla teknik, metoder och utrustning utifrån produktionsmål.
 • Leda produktions- och underhållsarbete, såsom medverka i utveckling och uppläggning och arbeta med resultatuppföljning, kvalitets- och produktivitetsfrågor.
 • Svara för samordning mellan produktion och beställare.
 • Utföra anbuds- och kalkyleringsverksamhet.

Avgränsning

 • Befattningar som till övervägande delen avser personalarbete förs till arbetsområde 47.
 • Planerings- och ledningsarbete i direkt anknytning till ett visst arbetsområde förs till avsett arbetsområde. Till exempel arbetsledning förs till det arbetsområde ledningsuppgifterna avser.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Ger förslag till förbättringar av metoder och utrustning.
 • Genomför löpande produktion.
 • Genomför löpande och förebyggande underhåll.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Svarar för att metoder och utrustning fungerar effektivt och följer uppställda krav.
 • Beslutar om löpande produktion.
 • Lämnar underlag till budget.
 • Har kontakter med kunder.
 • Har hand om beställningar och kontroll av underleverantörer samt kontrollerar leveranser.
 • Planerar och svarar för att löpande och förebyggande underhåll utförs.
 • Utformar instruktioner för underhåll samt följer upp åtgärder, produktionsresultat och kostnader.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Följer upp verksamhet och bedömer lönsamhet.
 • Förhandlar med kunder och leverantörer.
 • Utarbetar program för och samordnar löpande och förebyggande underhåll.
 • Utreder underhållsbehov samt initierar förändringar som rör utformning och organisation.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med produktionsplanering och produktionsledning samt initierar och ansvarar för utveckling av arbetsformer och metoder.
 • Utarbetar förslag till produktionsstrategi och fastställer ekonomiska och tekniska mål.
 • Följer upp verksamhetens resultat och effektivitet.
 • Sköter förhandlingar av betydande ekonomisk eller principiell innebörd.
 • Föreslår och deltar i beslut om förändrad produktionsorganisation utifrån produktionsteknik och budget.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

0 Maskiningenjörer och maskintekniker (3116)
1 Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning (2142)
2 Civilingenjörer m.f., elkraft (2143)
3 Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik (2143)
4 Civilingenjörer m.fl., maskin (2144)
5 Övriga civilingenjörer (2149)
6 Övriga ingenjörer och tekniker (3119)
7 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker (3112)
8 Elingenjörer och eltekniker (3113)
9 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik (3113)
X Annat
X Chef (137)