71 Naturvetenskapligt arbete

Arbetsinnehåll

 • Planera, samordna och följa upp naturvetenskapligt arbete inom geovetenskap, miljöskydd, naturvård och naturbruk.
 • Arbeta med frågor som rör försörjning av naturresurser.
 • Samordna tillsyn och kontroll av miljöfarlig verksamhet.
 • Arbeta med frågor som sammanhänger med internationella konventioner inom områdena miljö, geovetenskap och livsmedelsförsörjning.
 • Ge råd och utföra utrednings- och analysarbete inom det egna naturvetenskapliga området, såväl nationellt som internationellt.
 • Samla in uppgifter om och dokumentera geovetenskapliga förhållanden till lands, till sjöss och i luften.
 • Utföra observations-, prognos- och varningsarbete inom meteorologi, hydrologi och oceanografi.
 • Ge råd avseende areella produktionssystem.
 • Handläggning av miljö- och naturvårdsärenden.

Avgränsningar

 • Samhällsinriktat utredningsarbete förs till arbetsområde 10.
 • Utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmänrättslig inriktning förs till arbetsområde 11.
 • FoU-arbete med naturvetenskaplig inriktning förs till arbetsområde 14.
 • Praktiskt arbete och produktionsledning vid naturbruk, skötsel av nationalparker eller motsvarande förs till arbetsområde 64.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Utför observationer och till exempel lagring av uppgifter i databaser.
 • Sammanställer och distribuerar enklare produkter.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Utför komplexa observationer.
 • Bearbetar data och produkter.
 • Gör analyser av kartor med sammanställda uppgifter.
 • Genomför markundersökningar.
 • Upprättar protokoll och skriver rapporter. Sammanställer beslutsunderlag.
 • Lämnar upplysningar till myndigheter, företag och privatpersoner.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Utarbetar underlag för tolkning och utvärderar mätresultat.
 • Handlägger dispens- och tillståndsärenden samt genomför utredningar.
 • Utför rådgivnings-, utrednings- och analysarbete.
 • Medverkar vid utformning av allmänna råd och föreskrifter.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Analyserar och bedömer den meteorologiska, hydrologiska eller oceanografiska situationen med hjälp av realtidsinformation och prognosmodeller.
 • Utför kvalificerat rådgivnings-, utrednings- och analysarbete.
 • Utreder och handlägger dispens-, tillstånds- och anslagsärenden.
 • Analyserar, bedömer och sammanställer data om berggrund, jordarter, hydrogeologiska, geokemiska och geofysiska förhållanden.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbeta strategiskt med naturvetenskapligt arbete samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder, hjälpmedel och arbetsformer.
 • Arbetar med komplexa och djupgående rådgivnings-, utrednings- och analysfrågor.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

0 Meteorologer (2112)
1 Geologer, geokemister, geofysiker och hydrologer m.fl. (2114)
2 Civilingenjörer; gruvteknik och metallurgi, geotekniker (2146)
3 Biologer, ekologer m.fl. (2132)
4 Agronomer och hortonomer (2134)
5 Jägmästare och skogsvetare (2135)
6 Kvalificerade handläggare/utredare (2422)
7 Meterolog- och geologassistenter m.fl. (3215)
8 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. (2182)
9 Väderobservatörer (9629)
X Annat
X Chef (159)