31 Brottsutredningsarbete

Till detta arbetsområde förs befattningar där arbetsuppgifternas huvudinriktning är att utföra brottsutredningar, men där utövande av polisiära befogenheter inte innefattas i befattningen. Med polisiära befogenheter avses de särskilda befogenheter som huvudsakligen enligt Rättegångsbalken och Polislagen tillkommer den som enligt 2 § polisförordningen (2014:1104) är att anse som polisman.

Arbetsinnehåll

 • Ta upp anmälningar, utreda brott eller att på annat sätt delta i brottsutredningar.
 • Arbeta med underrättelse-, spanings- och analysarbete.
 • Arbeta med spårundersökning och forensiska analyser.

Avgränsningar

 • Handläggning av polismyndighetsärenden förs till arbetsområde 11.
 • Brottsutredningsarbete som Tullverket respektive Kustbevakningen är skyldiga att utföra förs till arbetsområde 29.
 • Brottsutredningsarbete inom polisväsendet som innefattar utövande av polisiära befogenheter förs till arbetsområde 30.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Tar under ledning upp anmälningar och information från allmänheten.
 • Gör sammanställningar och kompletterar insamlat utredningsmaterial.
 • Dokumenterar, registrerar och fotograferar som en del i brottsutredning.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Tar upp anmälningar, gör sammanställningar och kompletterar insamlat utredningsmaterial.
 • Utför allmän (inre) spaning och underrättelseinhämtning.
 • Kontrollerar och bedömer information, gör en inledande strukturerad bearbetning och tar fram underlag för beslut rörande kortsiktiga operativa åtgärder.
 • Utreder mindre komplexa brott, medverkar i brottsutredningar.
 • Deltar i allmänna brottsplatsutredningar och grundläggande tekniska undersökningar, forensiska analyser och fotografering.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tilltillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Genomför operativa och taktiska analyser.
 • Genomför brottsutredningar och brottsplatsundersökningar samt forensiska analyser.
 • Deltar i utveckling av metoder och arbetssätt.
 • Leder förundersökningar av enklare beskaffenhet.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Leder förundersökningar.
 • Genomför mer komplexa brottsutredningar.
 • Genomför kvalificerade strategiska analyser som ligger till grund för långsiktig planering av den brottsbekämpande verksamheten.
 • Svarar för utvecklingen av metoder och arbetssätt.
 • Genomför mer komplexa forensiska undersökningar och analyser.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Arbetar strategiskt med brottsutredningsarbete samt initierar och ansvarar vid utveckling av metoder och arbetsformer.
 • Leder komplexa och omfattande förundersökningar.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

2 Utredare av skattebrott och andra ekonomiska brott (2411)
3 Övriga brottsutredare (3359)
4 Förundersökningsledare, kustbevakning och tull (3351)
5 Biologer (2131)
6 Kemister (2113)
7 Laboranter (3215)
X Annat
X Chef (159)